Jdi na obsah Jdi na menu
 


Občanské právo hmotné 95-122

29. 9. 2007

Autor:

Mgr. Jan Havlíček, právník

www.MEDARB.cz

www.hajan.estranky.cz
ha.jan(zavináč/at)seznam.cz


95.  Smlouva zprostředkovatelská, smlouva o vkladu.

 

SZ

§ 774-777

Důvodová zpráva k zákoníku v r. 1950 upravovala pojmenovanou smlouvu zprostředkovatelskou kvůli usnadnění mezinárodního obchodu. Vztah zásluha – výsledek je důležitý pro poskytnutí odměny.

 

 Subjekty

 • zájemce
 • zprostředkovatel

 

Odměna

 • Dohodnutá
 • Respektovat eventuelní cenový předpis
 • Nárok vzniká dosažením výsledku
 • Není-li to výslovně dohodnuto nemá zprostředkovatel nárok na náhradu nákladů, ale pouze na odměnu

 

Existuje vzájemná informační povinnost

 

Zprostředkovatel je oprávněn jednat jménem zájemce byla-li mu dána plná moc

 

Vklady

§ 778-787

 

Smlouva vzniká mezi FO nebo PO a peněžním ústavem

Složení a přijetí vkladu

Povinnost přijímat = peněžní služba

Vkladatel má nárok na úroky (z č. 6/1993 o ČNB – minimální úrokové sazby)

Právo vinkulovat - vázat – vydání vkladu na heslo…..

 

Vkladní knížky

 • mohou být pouze na jméno od 1.1.2001 (dříve i na doručitele)

- úrokované

- výherní

- cestovní

Bez předložení VK nelze s vkladem nakládat (není absolutní), VK musí být umořena dle prováděcího předpisu

Vkladový vztah se ruší ex lege pokud s ním vkladatel 20 let (v běhu této lhůty neprobíhá promlčení vkladu) nenakládal. Zůstává mu právo na výplatu zrušeného vkladu.

 

Vkladní listy

 • potvrzení peněžního ústavu o převzetí vkladu (jinak jako VK), také pouze na jméno

 

Další formy vkladů

 • použije se přiměřeně ust. O VK a VL, taky pouze na jméno (např. běžné účty – viz úprava v Obch.z.)

 

 

96.  Pojištění.

§788 – 828 - zrušeny

 

Obecně

Úprava se týká FO i PO

Některé pojištění mohou být povinná (především u podnikatelů – zákonné pojištění za pracovní úrazy a nemoci z povolání zaměstnanců)

 

Pojistit lze

 • majetek
 • FO pro případ tělesného poškození, smrti…
 • Odpovědnost za škodu

 

Obligatorně písemná forma

Pokud je dohodnuto – uzavřená pojistná smlouva je uzavřena momentem uhrazení pojistné částky

Informační povinnost pojištěnce – o případných rizicách spojených s jeho pojišzěním (zdrav.stav)

Lze uzavřít i ku prospěchu 3 osoby

Zánik

 • výpověď ke konci pojistného období
 • dohodou
 • uplynutím doby
 • pokud pojistitel převádí smlouvy na jiného, pojištěnec může vypovědět do 30 dnů

 

Pojištění majetku

- poškození zničení živelně

- vodou z vodovodu

- odcizení

- ztráty při dopravě

- poškození, zničení odcizení motorového vozidla

změnou vlastníka zaniká – pokud se nedohodli jinak

 

Pojištění osob

- Pro případ smrti

- Dožití

- Úraz

 

Odpovědnosti za škody

Událostí je způsobení škody za kterou pojištěný odpovídá.

Náhrada je hrazena poškozenému, ten však nemá právo vůči pojistiteli nemá

 

 

 

97.  Smlouva o sdružení.

§829-841

 

Nevzniká PO, sdružení nemá ZPÚ (např. plátci daně jsou jednotlivci nikoli sdružení)

Zákoník z. r. 1950 – smlouvy o sdružení, ABGB – smlouvy společenské (§1175-1216)

 

SOS

- nerozlišuje PO a FO, sdružit se mohou oboje

- účel nemusí být pouze finanční, ale kulturní…

- není formální (dobré by bylo písemné)

- účel sdružení musí být povolený

- je to smlouva multilaterální (mohou přistupovat)

- každý musí vyvíjet činnost

- mohou poskytnout věci (není-li ve smlouvě pak všichni stejně)

- může být stanovena osoba spravující majetek – není, pak každý se může starat

- poměry dle výše vkladu (např..peníze) věci jednotlivě určené – bezplatné užívání všech

- majetek získaný je spoluvlastnictvím všech

- závazky jsou vázáni společně a nerozdílně

- rozhodují jednomyslně (není-li stanoveno jinak)

- nelze vystoupit v nevhodné době

- lze vyloučit (vracejí se vnesené věci + poddíl na majetku vyplácí v penězích

- nezprošťuje se tím odpovědnosti do doby činnosti

 

 

98.  Smlouva o důchodu, sázka a hra.

§ 842—844, 845-846

 

Důchodem se rozumí - peněžní částka vyplácená ve smluvených intervalech opakovaně.

 

Obligatorně písemná, právo nelze převést (osobní právo) – pouze splatné lze postoupit

 

Sázka a hra

Kontrahenti si slibují plnění pod výjimkou, která je opakem výjimky druhého. Planí pouze jedna strana, ale až poté co druhé straně se výjimka splnila.

Některé lze uzavřít konkludentně – sázka při ruletě

Sázka i hra musí být poctivá, není – pak neplatnost dle § 39 (jeden ví jak výsledek dopadne a neřekne to druhému, ten si vsadí opačně.

Nelze soudně vymáhat – naturální obligace, i ve středověku bylo možno vymáhat pouze láním

Výjimkou jsou výherní podniky s licencí

 

NS 3 Cdon 1396/96: …pro určení, zda je pouze naturální obligací, je směrodatné, zda přístroj, na kterém výhra vznikla, byl úředně povolen…

 

99.  Veřejná soutěž, veřejný příslib.

§ 847-849, 850-852

 

VS

Výsledkem má být dílo (výsledek určité činnosti) nebo výkon (provedení určité činnosti)

1str. PÚ

Minimální podmínky vyhlášení

 • Vymezení předmětu
 • Lhůty soutěže
 • Výši cen
 • Kdo posoudí
 • Měřítka posouzení

 

Některé jsou upraveny

 • vynálezů (z č.: 527/1990)
 • architektonické (z č.:165/1992)

 

po vyhlášení musí být udělena cena, popř. se rozdělí mezi vítěze

lze ji odvolat jen ze závažných důvodů, musí být publikováno, jako došlo k vyhlášení, stejně musí poskytnout odškodnění (musí na to upozornit předem)

 

VP

Stávající úprava, jako mnohde v předešlých otázkách, vychází z úpravy z r. 1950 respektive 1811. §860 ABGB přípověď odměny za výkon či výsledek adresována osobám nikoli určitým

 

Plněním nemusí být pouze peníze, ale cokoli co je dovoleno

1 str. PÚ (osoba musí mít ZPÚ)

 

Realizace prostřednictvím vylepení letáků, publikaci v novinách, rozhlase, televizi.

Musí být oznámeny podmínky pro dosažení odměny (např. poskytnutí informací vedoucích k dopadení zločince – za takové nabízí odměnu …)

Bylo by velice praktické uvést lhůtu, po kterou bude platit VP, protože pokud není stanoveno jinak, ten kdo splní nejdříve, má nárok na odměnu (nárok – vynutitelný soudem)

Rozhodnutí je ale na vyhlašovateli, kdo se cítí být poškozen, může se obrátit na soud.

V př. dosažení výsledku více osobami se odměna dělí mezi ně rovným dílem.

 

 

100.  Cestovní smlouva.

852a-k

 

Cestovní smlouvou se provozovatel cestovní kanceláře poskytnout zákazníkovi zájezd (specifikace v z č. 159/1999 Sb.)

 

Jde o jakousi smlouvu o dílo – zákazník objednává, platí a přebírá, provozovatel – dle pokynů dodává – předává

Zájezd (§1 z.č. 159/1999 Sb. o podmínkách podnikání v cest.ruchu) = kombinace dvou následujících služeb za souhrnnou cenu na více než 24 hodin nebo přes noc

 • doprava
 • ubytování
 • jiné služby  činící alespoň 20% souhrnné ceny zájezdu (např.: strava)

 

Zájezd není tato služba prodávaná si mezi podnikatelskými subjekty (CK prodá zájezd cestovní agentuře a ta jej dál nabízí)

 

Smlouva musí být písemná.

 • označení subjektů
 • specifikace zájezdu (termín, služby, popř. odkaz na katalog
 • cenu

jinak absolutní neplatnost

 

 • jak uplatnit práva z CS
 • odstupné
 • cenu za služby (popř. jaké jsou v ceně)
 • poloha a kategorii ubytování
 • druh a kategorii dopravy
 • totéž u stravy

jinak relativní neplatnost

 

CK může na základě písemného oznámení zvýšit cenu do 20 dnů před zájezdem když dojde ke zvýšení

 • ceny pohonných hmot – dopravy
 • poplatky (letiště, dálnice)
 • směnný kurs (více než 10%)

 

Návrh podává CK – nikdy zákazník (to je pouze podnětem k předložení návrhu) ten pouze přijímá

 

 

 

101.  Spotřebitelské smlouvy.

 

Kupní smlouva

Smlouva o dílo

A další z 8 části OZ, kdy subjekty jsou spotřebitel a dodavatel

Lze sjednávat na dálku

 

 

102.  Závazky z protiprávních úkonů, pojem, předpoklady vzniku.

Vznik

 • způsobením škody
 • získáním bezdůvodného obohacení
 • právně relevantní vada plnění
 • prodlení

(ušlý zisk, náhrada škody)

 

Sekundární právní povinnost – následek za porušení primární povinnosti

 

Předpoklady vzniku

 • protiprávní úkon (spočívá v konání i nekonání)
 • škoda (ušlý zisk, skutečná škoda…)
 • kausální nexus mezi PPÚ a škodou
 • většinou i zavinění (subjektivní odpovědnost)

 

103.  Obecná odpovědnost za způsobenou škodu.

§420 an

 

V důsledku zrovnoprávnění subjektů v OP se nerozlišují podnikatelé a nepodnikatelé

 

Princip presumovaného zavinění – důkazní břemeno leží na škůdci (vyvinění – liberace – objektivní odpovědnost,

 

Předpoklady vzniku

 • protiprávní úkon - musí jít o úkon, ne o mimovolní jednání nebo událost (pohromu…), pokud nešlo o porušení právní povinnosti dozoru (dítě, pes, stavba) – omisívně (mělo se učinit), komisívně (aktivní jednání)

protiprávní – porušením pr. norem, jiných norem (vnitropodnikových), smluvních povinností, prevence,

vyloučeno – krajní nouze, souhlas poškozeného, výkon práva, dobrovolná svémoc

 

 • škoda (ušlý zisk, skutečná škoda…)

- damnum emergens (skutečná škoda)

- lucrum cessans (ušlý zisk)

 

 • kausální nexus mezi PPÚ a škodou

 

 • většinou i zavinění (subjektivní odpovědnost) – subjektivní činitel – podmínka, psychický vztah škůdce k PPÚ.

- úmyslně – chtěl a učinil, věděl že způsobí a učinil

- neúmyslně – věděl ale nezasáhl, nevěděl, ale vědět měl nebo musel

 

 

vzniká i přes časový rozdíl mezi příčinou a škodou

 

V případě, že ke škodě spácháním trestného činu, lze náhradu škody požadovat v adhezním řízení.

 

104.  Zavinění a jeho význam v občanském právu.

 

Zavinění

 subjektivní předpoklad vzniku odpovědnosti za škodu

- subjektivní činitel – podmínka, psychický vztah škůdce k PPÚ.

 

Formy

Dolus (úmysl)

- přímý – věděl že může a chtěl způsobit

- nepřímý – věděl že může, nechtěl a pouze spoléhal že nezpůsobí

 

Culpa (nedbalost)

- vědomá – věděl že může způsobit a spoléhal že nezpůsobí

- nevědomá – nevěděl, ale vědět měl nebo musel

- hrubá (culpa lata) – vědomá i nevědomá – posuzujeme stupeň zavinění

 

objektivní odpo. – vyvinění = liberace

subjektivní odpo. – vyvinění = exkulpace

 

 Platí presumpce viny

 

105.  Odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností, odpovědnost za škodu na věci převzaté k plnění závazku, odpovědnost za škodu způsobenou povahou věci (přístroje) použité k plnění závazku.

 

Provozní činnost

§420a

Je když

 • činnost má provozní povahu
 • fyzikálními, chemickými, biologickými vlivy v okolí
 • oprávněným prováděním prací při nichž je způsobena škoda

 

Zprostit se lze pouze pokud škoda byla způsobena neodvratitelnou událostí (nezaviněnou pracemi) nebo vlastním jednáním poškozeného

 

 

Odpovědnost za škodu na věci převzaté k plnění závazku

§421

 

Jen pokud byla převzata k plnění závazku

Odpo. objektivní

Náhradu škody může i nemajitel

Plněním např. vyčištění oděvu, oprava vozu apod.

 

B 6/89 : Odpovědnost za škodu vzniklou uživateli účelové komunikace, která je ve správě organizace, se posuzuje dle §421 OZ

 

Odpovědnost za škodu způsobenou povahou věci (přístroje) použité k plnění závazku.

 

Předpoklady

 • FO nebo PO plnila závazek vůči jiné osobě
 • K plnění použila přístroj nebo věc
 • V přímě souvislosti vznikla škoda osobě jejíž závazek se plnil

 

Liberuje zavinění poškozeného

 

NS ČR 2 Sdon 961/96: Došlo-li k onemocnění pacienta zaviněné použitím nesterilní jehly při zákroku, jde od objektivní odpovědnost.

 

 

 

106.  Odpovědnost za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit následky svého jednání, odpovědnost za škodu způsobenou jednáním proti dobrým mravům.

 

Nemohou posoudit

§ 422

 • nezletilí
 • stiženi duševní poruchou

Odpovídají a společně a nerozdílně s nimi ti, kdo jsou povinni vykonávat dohled

Nezletilí

 • rodiče manžel jednoho z rodičů
 • osvojitel
 • budoucí osvojitelé
 • pěstouni
 • opatrovník

 

Stižení duš.poruchou

 • viz výše + osoby jimž jsou svěřeny
 •  

PO a školy a její pracovníci odpovídají dle pracovního práva

Liberace – nezanedbání dohledu

 

Kdo se vlastní vinou přivede do stavu, že není způsobilý – není liberace, pokud ho do toho stavu někdo přivedl – odpovídají společně a nerozdílně

R 27/77: v případech, kdy škodu způsobil v opilosti, ale byl schopen posoudit následky svého činu se § 423 neepoužije

 

Proti dobrým mravům

§424

Předpoklady

 • úmyslné jednání škůdce
 • které je jednáním proti dobrým mravům
 • kausální nexus se škodou

 

!!!!Neplatí tu presumpce zavinění ale zlý úmysl musí prokázat poškozený!!!!!

 

Porušením DM může být i šikana

 

Neexistuje zatím dostatečná judikatura, ale judikatura k ABGB v IV díl Komentáře Dr. J. Roučka a Dr. J. Sedláčka z r. 1936, nakladatelství Linhart, str. 140

 

 

107.  Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků a provozem zvláště nebezpečným

 

Dopr. prostředky

 

Osoby provozující dopravu

Objektivní odpo.

Není rozhodující pohon (např. i koňský povoz)

Provozovatel se nemusí krýt s vlastníkem (např. provozovatelem vozu je stát – disponuje policie)

 

Platí u

 • motorová vozidla a pohyblivé stroje (buldozery, eskalátory)
 • motorová plavidla
 • letadla (vč. vrtulníku, rogala apod.)

 

§ 427 anse týká povinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorových vozidel („povinné ručení“)

 

Liberace – pouze pokud prokáže, že při vynaložení veškerého úsilí nebylo možno škodě zabránit

 

Judikát: provozovatel motorového vozidla se může zbavit odpovědnosti jen, nebyla-li škoda ani zčásti způsobena okolnostmi, které mají původ v provozu vozidla

 

Odpovědnost se týká

- toho kdo si bez povolení půjčil provozovatelův majetek

- na zdraví

- majetku (odcizením, zničením)

 

Střetnou-li se min. 2 provozovatelé, odpovídají dle způsobení škody

 

Zvlášť nebezpečným

Jako provozovatel dopr. prostředku

 

Je věcí posouzení a především rozhodování soudů – dle pokroku.

(obvykle – třaskaviny, radioaktivní materiál, tlakové lahve…)

 

Provoz musí být schválen

Objektivní odpo.

Liberace jako §428

 

VS 6 Cdo 52/94: provozem zvlášť nebezpečným může být i faktická existence zařízení vyvolávajícího vedlejší škodlivé účinky, jestliže nejsou ovladatelné

 

 

109.  Odpovědnost za škodu na věcech vnesených a odložených.

§433

 

Vnesené

 u ubytování

 mají ji pouze podniky poskytující ubytování (krátkodobé)

 vnesou se do prostor učených k bydlení nebo odložení

 nebo jsou předány ubytovateli

 

Odložené - tam kde je provoz obvykle spojen s odložením věcí

 

Odpovědnost objektivní – liberace:

- ke škodě došlo jinak (podlehla zkáze). Jinak ne, ani např. omezené prostředky provozovatele.

 

Za klenoty, peníze a cennosti – do výše 5000,- nařízení vlády 258/1995 Sb., pokud je nepřijme do úschovy

 

Prekluze – 15 dnů po tom co se poškozený o škodě dozvěděl

 

110.  Společná odpovědnost za způsobenou škodu, jednotlivé případy společné odpovědnosti stanovené zákonem.

111.  Obsah, rozsah a způsob náhrady škody.

112.  Předpoklady vzniku závazků z bezdůvodného obohacení.

113.  Jednotlivé závazky z bezdůvodného obohacení.

114.  Subjekty a obsah závazků z bezdůvodného obohacení.

Tyto otázky jsou popsány výše v jiných kapitolách

 

 

 

 

 

115.  Dědické právo - pojem, základní rysy právní úpravy, předpoklady dědické způsobilosti.

 

Dědické pr. v objektivním smyslu je souhrnem. pr. norem regulujících přechod aktiv a pasiv mortis causa

 

Subjektivně – oprávnění určitého subjektu stát se dědicem po zemřelém

 

Právo majetkové – absolutní – erga omnes

 

Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. Není-li známa, rozhodne soud (např. nezvěstný) pak vstupuje dědic do práv ex tunc ­– od smrti (ne od právní moci rozhodnutí)

 

Jinak je upraven přechod těchto práv:

- chráněného nájmu (706 OZ)

- peněžitých nároků z prac.poměru (ZP)

- peněžní nároky z nemocenského pojištění, sociálního zabezpečení

- plnění pojišťovny pro případ smrti

- některých autorských práv

- restituční nároky

 

Jinak je dědění univerzální sukcese – dědic vstupuje do všech práv a povinností. Výše příklady – singulární sukcese (odkaz neboli legatum)

 

Subjekty: FO, PO, stát (PO a stát pouze ze závěti, nebo §462 není dědic, pak stát ex lege – právo odúmrti)

 

Druhy dědění

 • ze závěti
 • ze zákona

závět (splňující požadavky) má přednost před zákonem, to se netýká pouze neopomenutelných dědiců

 

* delace – přechod na dědice přímo ze zákona ex lege již okamžikem smrti

 

 

Odmítnutí dědictví

 • univerzální sukcese – odmítnou lze pouze celé (nejen pasiva a ponechat si aktiva)
 • prohlášením u soudu (ústně nebo písemně), jinak je PÚ neplatný

1 str PÚ

Musí mít ZPÚ

Pro zástupce nestačí generální plná moc ale pouze speciální

 • do 1 měsíce od soudního vyrozumění o možnosti odmítnutí (lhůtu může soud prodloužit)
 • nemůže je odmítnou ten kdo jedná jako že přijal
 • prohlášení nebo přijetí nelze odvolat
 • k neznámé mu dědici se nepřihlíží

 

Dědická nezpůsobilost

 

- opakem tedy – dědická způsobilost je předpokladem dědění

- především pokud se dědic dopustil trestného činu proti: ( o to i po ssrti zůstavitele)

· zůstaviteli

· jeho manželovi

· dětem, rodičům

· nebo zavrženíhodně jednal proti poslední vůli

- namísto něj nastupují dědici náhradní

 

Vydědění

Zůstavitel může vydědit potomka

 • neposkytl pomoc v nemoci, ve stáří, v jiných závažných případech
 • neprojevuje opravdový zájem jaký by potomek měl
 • byl odsouzen pro trestný čin min. na 1 rok
 • trvale vede nezřízený život

 

v listině o vydědění musí být důvod vydědění a osoby

Vydědění lze zrušit listinou

Lze pouze potomka, nikoho jiného

 

Přechod dluhů

Dědic odpovídá do výše zděděného majetku za náklady na pohřeb a dluhy zůstavitele

Více dědiců, dle podílů

Dědictví je předluženo – dědici se mohou dohodnou o přenechání dědictví k umoření dluhů (schvaluje soud)

Nedohodnou-li se – soudní likvidace dědictví (OSŘ)

Stát odpovídá také pouze jako dědic, nebo stát může navrhnout likvidaci

 

116.  Dědění ze zákona.

4 skupiny dědiců – dědická posloupnost

 

1) děti a manžel, partner - každý dědí stejným dílem (nedědí-li dítě, dědí jeho děti, povolán je i nasciturus narozen živý, levobočci, osvojenci,manžel – i v rozvodu, kdy nenabyl rozsudek pr.moci)

 nedědí znamená

- dítě zemřelo dříve něž zůstavitel

- odmítlo dědictví

- je neznámého pobytu

- nemá dědickou způsobilost

- bylo vyděděno

o uvolněné poddíly narůstají poddíly ostatních ve skupině rovným dílem

manžel získává víc ale ne děděním ale protože zaniká SJM a jemu náleží právě ½ majetku

2) nastupují pokud nedědí zůstavitelovi potomci

manžel, partner

zůstavitelovi rodiče (popř. osvojitelé)

osoby spolužijící (min. 1 rok ve spol. domácnosti, buď se o ni starali, nebo byly výživou odkázány na zůstavitele – specifikace okruhu osob §706)

dědí všichni rovným dílem, manžel nebo partner vždy alespoň ½

počet neomezen

nepovolávají se náhradníci

3) povolávají se pouze když nedědí manžel nebo partner, ani rodiče zůstavitele, hraje důležitou roli, která skupina je povolána, kvůli poddílům

dědí stejným dílem:

sourozenci zůstavitele (i polorodí)

osoby spolužijící

4) nedědí-li nikdo ve 3 skupině, pak dědí rovnými poddíly

prarodiče zůstavitele

když ne tak jejich děti (strýcové a tety)

 

R19/55: Je-li dědic ze zákona polorodý sourozenec, nabývá celého dědictví, a nikoli jen díl, který by náležel jeho rodiči, který by se dožil zůstavitelovi smrti. Nenastává odúmrť poddílu který by připadl druhému rodiči.

 

 

117.  Závěť jako dědický titul, kumulace dědických titulů.

118.  Pojem a náležitosti závěti, obsah závěti, zrušení závěti.

§476 an

 

1str. PÚ

Obligatorní náležitosti

 • napsaná vlastní rukou (holografiní) – vlastnoručně napsána a podepsána
 • písemně za účasti svědků – 2 svědci, musí před nimi výslovně projevit, že listina je poslední vůlí, svědci závěť musí podepsat
 • kdo nemůže číst nebo psát – 3 svědci, nadiktuje, všichni ji potvrdí podpisy, v listině musí, že nemůže číst a psát
 • notářským zápisem (nezletilí do 15 let)
 • den, měsíc, rok sepsání

Svědkové – ZPÚ, vidící, slyšící, mluvící, znající jazyk – nemohou ty,které mají také dědit dle zákona, ti nemohou působit ani jako zapisovatelé, tlumočníci…

 

V závěti zůstavitel určí

- dědice

- poddíly

- nejsou-li určeny, jsou stejné

- může zřídit nadaci

- může určit náhradního dědice, pro př., že ustanovený dědic by nedědil

- podmínky v závěti nejsou právně relevantní

 

Neopomenutelní dědicové

· nezletilým potomkům musí být odkázáno alespoň tolik, co činí jejich poddíl ze zákona

· zletilým alespoň ½ toho co činí jejich zákonný poddíl

· pokud tomu závěť odporuje je v této části neplatná

 

KS v Brně 18 Co 171/97: … nárok neopomenutelného dědice se musí především uspokojit z majetku o němž není pořízeno v závěti…

 

R 30/82: ..Byla-li závěť zrušena závětí pozdější, neobnoví se zničením té novější, nebo jejím zničením…

 

Závěť pozbývá platnosti zničením, nebo sepsání nové, dle data mladší.

 

119.  Postavení neopominutelných dědiců.

 

· nezletilým potomkům musí být odkázáno alespoň tolik, co činí jejich poddíl ze zákona

· zletilým alespoň ½ toho co činí jejich zákonný poddíl

· pokud tomu závěť odporuje je v této části neplatná

 

 

R V/67 s. 515 odst. 3: Neplatnost závěti ve smyslu ustanovení §479 je neplatností relativní

Bull 28/80: Nároky neopomenutelných dědiců, nejsou nároky peněžitými vůči testamentárním dědiců, ale pouze nárokem na poddíl dědictví jako celku

4 Cz 85/88: Namítá-li neplatnost závěti pouze jeden z neopomenutelných dědiců, namítá pouze za sebe, nbrání nic tomu, aby se ostatní závěti podřídili

 

 

 

120.  Ochrana oprávněného dědice.

 

Je-li jeden, potvrdí nabytí soud, jinak se vypořádají dohodou, soud ji schváli nedporuje-li dobrým mravům nebo zákonu.

V př. nedohody rozhodně soud. 

 

Kolace (započtení)

· zákonnému dědici na jeho poddíl započte co od zůstavitele dostal za života (ne obvyklá darování)

· u dětí jejich dětí (473/2) se započte i co dostali jejich rodiče

· ze závěti se započte když k tomu dal zůstavitel příkaz

 

žaloba Hereditas petitio

· podává se až po skončení projednání dědictví (po pravomocném rozhodnutí)

· aktivně legitimován je každý kdo má dědický titul (ze zákona nebo ze závěti) dědickou způsobilost a není vyděděn

· rozsah = jeho dědickému poddílu

· pokud nejde věc vydat musí dostat peněžitou náhradu

· nepravý dědic má nárok na náhradu nákladů na makejte

 

Kdo v dobré víře nabyl od nepravého dědice, je vlastníkem oprávněným.

V tomto případě nelze plnit vůči oprávněnému dědici restitucí, ale pouze náhradou v penězích.

 

Platí i pokud neoprávněným dědicem byl stát .

 

R 44/86: Žalobu na vydání majetku z dědictví dle ust. §485 OZ může podat pouze osoba, která nebyla účastníkem řízení o dědictví.

 

 

 

121.  Nabytí dědictví (včetně odmítnutí dědictví a potvrzení nabytí dědictví).

122.  Nabytí dědictví státem.

 

Soud rozhoduje i bez návrhu, jakmile se dozví, že někdo zemřel (OSŘ). Soud zjišťuje:

· předmět a rozsah dědictví

· okruh povolaných osob

· majetek zůstavitele (aktiva a pasiva) – provede soupis, určí cenu

· pokud je dědictví předluženo nařídí likvidaci

· je-li povolán 1 dědic - schválí

· soud schválí dohodu nebo nedohodnou-li se sám rozhodně

 

Kolace (započtení)

· zákonnému dědici na jeho poddíl započte co od zůstavitele dostal za života (ne obvyklá darování)

· u dětí jejich dětí (473/2) se započte i co dostali jejich rodiče

· ze závěti se započte když k tomu dal zůstavitel příkaz

 

předmětem zápočtu nemůže být i to co měl zůstavitel plnit – např. výživně

 

hodnota darů se připočtě k celkovému dědictví a rozdělí se dle poddílů

 

 

Stát nabývá

· ze závěti

· odúmrtí

- nenabyl-li žádný z dědiců – má postavení zákonného dědice – nemůže dědictví odmítnout (jde o zvl. nabývací titul)

- stát může věřitelům navrhnou uspokojení dluhů části majetku nedohodnou-li se – likvidace

- stát nabývá také okamžikem smrti, má možnost podat hereditas petitio.