Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obchodní právo - cenné papíry 12-15

29. 9. 2007

Autor:

Mgr. Jan Havlíček, právník

www.MEDARB.cz

www.hajan.estranky.cz
ha.jan(zavináč/at)seznam.cz
12. 
Placení šeku, šekový postih a jeho předpoklady

 

- šek je ze zákona vistašekem – je splatný na viděnou, pokud je šeku datum a šek je předložen před tímto datem, je přesto platný, a t právě v tento den

- datum je závazné pro pozdější platbu – Š je nutno uplatnit do 8 dnů od vystavení (tuzemské), 20 dní zahraniční, interkontinentální – 70 dní, v pracovní den mezi 9-18 hod (analogie k § 63 SŠZ)

- nedodržení daných lhůt znamená ztrátu všech práv ze šeku, pokud však je platba poskytnuta je oprávněná, pokud nebyl šek odvolán

 

Křižované šeky

- křižování všeobecné

- zvláštní 

 

Šekový protest a postih

 • šekovník nikdy není šekový dlužník
 • vyšší moc  * dilatorní účinek vyšší moci odkládá splatnost směnky (i šeku)

* remisorní – trvá-li vyšší moc víc jak 30 dnů, má vyšší moc zprošťující (remisorní) účinky, postih lze vykonat bez jejího předložení

 • odepření placení – šekovým protestem nebo prohlášením šekovníka na šeku
 • protest je nutno učinit před uplynutím lhůty k placení, pokud byl předložen v poslední den této lhůty, pak se tato o 1 den prodlužuje
 • šek nelze akceptovat – v úvahu při postihu regresní dlužníci, odpovídají společně a nerozdílně, jsou to:
  • výstavce
  • indosanti
  • šekoví rukojmí
 • první postih
  • šekový nominál
  • 6% úrok
  • náklady protestu
  • šekovou odměnu (1/3% šekového peníze, nebyl-li dohodnut paušál)

 

13. Subjekty působící na kapitálovém trhu, dozor nad kapitálovým trhem

 

 • emitenti (strana poptávky)
  • obchodní společnosti, fondy, banky
 • obchodníci s CP
  • agenti (brokeři), dealeři)
 • investoři (strana nabídky kapitálu)
  • institucionální
   • banky, pojišťovny, penzijní fondy¨
  • profesionální investoři
   • státy, nadnárodní korporace
  • drobní investoři
 • depozitáři CP (custodianti) – vedou evidenci zaknihovaných CP, vypořádávají obchody s CP, ratingové agentury

 

Kapitálový trh

-složitý strukturovaný systém, jehož prvky jsou

a) nástroje kapitálového trhu

b)trhy, na kterých se s těmito instrumenty obchoduje

c)účastníci kapitálového trhu

Účastníci kapitálového trhu

-v zákoně o ČNB demonstrativní výčet

a)emitenti CP

-kdo je emitentem, vymezují dle druhu CP příslušné právní předpisy

-pro emitenty, kteří nabízejí svoje CP veřejnosti, jsou stanoveny speciální povinnosti – především zpracovat a nechat si schválit prospekt

-vedle prospektu je emitent povinen poskytnout další informace o sobě a emisi

-poté, co jsou CP kótované nebo přijaté k obchodování na volném trhu, má emitent další povinnosti (zajistit rovné zacházení, vyplácet výnos, neprodleně uveřejnit každou změnu ohledně kótovaného CP)

b)poskytovatel služeb na kapitálovém trhu

-taxativní výčet subjektů

-osoby, které primárně omezuje zákon o PKT –obchodník s CP, zahraniční obchodník poskytující v ČR služby prostřednictvím pobočky, provozovatel vypořádacího systému, provozovatel tiskárny s povolením tisku listinných kótovaných CP, centrální depozitář, ČNB v rozsahu evidence vedení CP

-dále sem patří depozitář dle zákona o KI a institucionální investoři

1) Poskytovatelé služeb na kapit.trhu

a) Obchodníci s CP – tj.podnikatelé(FO či PO),jejichž předmětem podnikání je obchodování s CP na základě povolení od Komise pro CP,jejímuž dohledu rovněž podléhají.

b) Investoři – tj.podnikatelé,jejichž předmětem podn.(či součástí předm.podni.)je investování – tj.ukládání voln. peněž.prostředků do CP.Patří sem :

- Banky provádějící obchody na vlastní účet

- Investiční společnosti

- Investiční fondy

- Penzijní fondy

- Pojišťovny

Podléhají rovněž dohledu Komise pro CP.

c) Depozitář – tj.banka, která vede pro investory běžný účet, na němž mají uloženy peněžní prostředky a která je oprávněna a povinna tento majetek určený ke kolektivnímu investování kontrolovat.

Podléhá rovněž povolení Komise pro CP

d) Organizátor veřejného trhu

I) Burza CP –

a,s, kt.je oprávněna organizovat nabíd.a popt.CP. K jejímu vzniku je nutné povolení Komise pro CP a jejímuž dozoru podléhá.

Orgány : valná hromada, burzovní komora (je statutár.a výkonný orgán), dozorčí rada, generální tajemník (řízení činnosti burzovního aparátu a provozu burzy.)

Burza jako a.s. může rovněž vydávat akcie, avšak pouze na jméno,které jsou převoditelné jen se souhlasem burzovní komory a nesmí vydávat prioritní akcie.

V souč.době – 1 burza: Burza CP Praha,a.s.

II) Organizátor mimoburzo.trhu

-PO či FO,která získala povolení Komise CP.

RM –Systém ???

e) SCP – PO, která vede zákonem stanovenou evidenci zaknih.CP

Zřizovatelem je MF. Kontrolu provádí Komise pro CP.

f) ČNB

 

2) Emitenti veřejně obchodovatelných CP (inv.instrumentů)

3) Osoby zavázané z těchto CP

4) Majitelé CP

Tento pojem účastník nelze ztotožnit s pojmem subjekt, neboť ten je širší – zahrnuje navíc

5) Makléři

= FO,které na základě povolení Komise CP vykonávají odbornou obch.činnost.

Musí být v zaměstnaneckém poměru k obchodníku s CP

6) Jiné os.jednající za účastníky kapit.trhu

7) Stát – provádí kontrolu a dozor prostřednictvím ČNB -ústřední orgán státní správy . Pravomoci :

1) vykonává státní dozor v oblasti kapitál.trhu

2) kontroluje inf.povinnosti osob,kt.podléhají jejímu dohledu

3) kontroluje plnění povinností  -„-

4) vydává Věstník

5) spolupracuje s jinými správ.úřady a institucemi

6) informuje veřejnost zejména o poskytovatelích služeb na kapit.trhu a o operacích zde prováděných

Účastnící KT dle učebnice

1)Účastník dle zákona o Komisi

2)Emitent CP

3) Poskytovatel služeb na KT dle par. 5 odst. 2

4)Obchodník s CP

5)Instituacionální investor

6)Profesionální investor

 

Burza CP

- dle zákona vždy as

- upravena především dle zákona 214/1992

-burza v zásadě nevykonává veřejnou správu kromě pravomoci o rozhodování o nepřijetí, pozastavení a vyloučení CP z obchodování dle CenP – proti tomuto rozhodnutí opravný prostředek u ČNB

-lze založit jen simultánním způsobem s akciemi jen na jméno (nelze ani prioritní ani zvýhodněné akcie pro zaměstnance)

-převod akcií vázan na 2/3 souhlas burzovní komory

-ZK musí být rozdělet do akcií o jmenovité hodnotě 1000 Kč

-kromě klasických povinností zakladatelů nutné také vypracovat burzovní řád a řád burzovního soudu

-vznik burzy vázán na státní povolení – uděluje ČNB

-vznik zápisem do OR – pak ještě zveřejnění v OV

-zrušení burzy lze s likvidací nebo bez likvidace

a)pokud zrušení bez likvidace bez právního nástupce – pak nutný souhlas ČNB – rozhoduje do 60 dní

b)k likvidaci také potřeba povolení ČNB – likvidace jinak dle ustanovení o as

Předmět podnikání burzy

-organizování veřejného kapitálového trhu, spočívající v organizování nabídky a poptávky registrovaných CP a jiných investičních instrumentů

-obchoduje se zejména s akciemi a jim odpovídajícími CP (zatímní listy, opční listy, kupony) a dluhopisy

-investičními nástroji dále podílové listy, swapy, forwards a futures

-k obchodování musí být CP připuštěny (kotací nebo listingem)

-povinnosti burzy jako organizátora veřejného trhu – především informace o kurzu a o cenách

-informační služby je oprávněná burza poskytovat pouze v rozsahu povolení ČNB

-burza může služby nabízet i prostřednictvím mezinárodního trhu

-služby týkající se CP neregistrovaných na burze musí být zřetelně odlišeny, aby nedocházelo k záměně s kotovanými

Orgány burzy

-ty upraveny v BurZ a v burzovním řádu

 

1)VH

-zde akcionáři – ze zákona ale omezeni – mohou vykonávat jen 1/5 ze svých hlasovacích práv

-kromě obvyklých kompetencí ještě rozhodování o volbě a jmenování členů burzovní komory a DR

-ve stanovách proto nelze určit, že členy komory bude volit DR

-také schvalování burzovního řádu a pravidel burzovního soudu

 

2)Burzovní komora

-statutární orgán burzy

-volí na max 3 roky VH

-může mít max 24 členů – v čele předseda (v mimořádných případech může sám rozhodovat o pozastavení obchodů)

-působnost burzovní komory

a)po stránce organizační

-navrhuje VH burzovní pravidla (ledaže ve stanovách je to jinak)

-navrhuje řád burzovního rozhodčího soudu

-odvolává a jmenuje generálního tajemníka plus zřizuje burzovní rozhodčí soud

b)po stránce obchodní

-výkon činností souvisejících s burzovními obchody

-rozhoduje o přijetí CP na burze

-uděluje a odnímá povolení k obchodování s CP na burze

-jmenuje burzovní dohodce a vykonává nad nimi dohled

-rozhoduje o protestech proti rozhodnutím burzovních výborů

c)po stránce dohledové

-dbá na dodržování burzovních předpisů

-přijímá opatření, která reagují na případné ohrožení burzy

-vyžaduje sdělení a zveřejnění údajů o emitentech, jejichž CP přijaty k obchodování na burze

-ukládá sankce účastníkům burzovních obchodů a emitentům (až do výše 1 mil Kč)

-předseda a místopředseda (zastupuje v plném rozsahu) burzovní komory

a)řízení burzovní komory a podepisování usnesení

b)předkládání VH nebo burzovní komoře ke schválení burzovních návrhů burzovních předpisů a jejich změn

c)nelze – li včas svolat burzovní komoru, mají oprávnění přijímat nedokladné rozhodnutí k zabránění ohrožení burzy nebo díky tomu změnit burzovní harmonogram nebo pozastavit zčásti burzovní obchod

 

3)DR

-stejná pravidla jako obecně kromě 3 výjimek

a)funkční období 3 roky

b) členy DR ne zaměstnanci burzy ani je nemohou volit

c)DR nekotroluje jednolivé burzovní obchody

 

4)Burzovní výbory

-fakulativně zřizované orgány rozhodnutím burzovního výboru

-lze je zřídit jen k výkonu působnosti BK

a)rozhodování o přijetí CP k obchodování

b)uveřejňování kurzů CP

c)udělování a odnímání oprávnění k obchodům na burze

d)dohled nad burzovními dohodci

-na pražské burze

a)výbor pro člesnké otázky

b)výbor pro kotaci

c)výbor pro burzovní obchody

-prostesty proti rozhodnutím výrobu nutné BK písemně do 10 dní od doručení rozhodnutí (ohledně kurzů lze 3 dny od zveřejnění)

-rozhodnutí o revokaci je konečné

 

5)Generální tajemník burzy

-jmenuje ho burzovní komora – zaměstnanec burzy – jen občan ČR

-řídí provoz burzy a jejího aparátu – pokud není členem těchto orgánů, pak jen poradní hlas při hlasování

-může měnit a zastavovat burzovní obchody a pokuta do výše 40 tis Kč

 

Účastníci burzovního trhu

1)organizátor burzy

2)členové burzy

3)další subjekty

a)sdružení Garanční fond burzy

-shromažďování finančních prostředků burzy k zajištění závazků a pokrytí rizik vyplývajících z burzovních obchodů a z jejich vypořádání

-vytváří je povinně všichnni členové burzy kromě ČNB a Fondu národního majetku

-členové volba na 2 roky – 7 členů

-jednání se účastní ředitel UNIVYC a zástupce ČNB

-člení se na – Fond garancí pro automatické obchody a Fond garancí pro SPAD

-finanční prostředky GF jsou spravovány UNIVYCem

b)sdružení Clearingový fond burzy

-za účelem shromáždění finančních prostředků členů

-cílem je pokrytí rizika vyplývající z bankovních obchodů a deriváty a z jejich vypořádání

c)as UNIVYC

-k vypořádání burzovních obchodů na povolení ČNB

-jen as s akciemi na jméno

-základem činnosti je smlouva uzavřená s burzovní komorou

-UNIVYC zadává příkazy k převodům peněžních prostředků na účtech vedených clearingovým centrem ČNB

-navrhuje také změnu majitele zaknihovaných CP v centrálním depozitáři

-k vypořádání burzovních obchodů dochází ve stanovený den následující po dni uzavření burzovního obchodu

d)Burzovní rozhodčí soud

-pro rozhodování sporů z burzovních obchodů

-pravidla určí statut a řád BRS

- v čele představenstvo 7 členů voleno z konference rozhodců

-rozhodci rozhodují v 3 –členných senátech

-příslušnost k projednání sporu – místně příslušný krajský soud v obvodu pbecný soud účastníka nebo sídlo burzy (podle přání žalobce)

-účastníci burzovního trhu nelze zaměňovat s účastníky burzovních obchodů (těm burza povolita obchodovat s CP)

-burzovní dohody

 

Státní dohled nad činností burzy

-na výkon se vztahují ustanovení CenZ

-státní dohled vykonává ČNB prostřednictvím burzovního komisaře –ten kontroluje správnost uzavíraných obchodů

-má právo pozastavit usnesení burzovní komory – pokud odporuje předpisům –max 7 dní – pak rozhoduje ČNB

-také právo účasti na zasedání burzovní komory

-pokud významné porušení, ČNB na návrh komisaře odejme povolení – proto rozhodnuí se lze odvolat k vrchnímu soudu

Trhy na burze

a)hlavní

b)vedlejší

c)nový

d)volný

Organizátor mimoburzovního trhu

-as s akciemi na jméno

-organizování nabídky nebo poptávky CP na kapitálovém trhu mimo burzu

- u nás RM systém

-k vypořádání obchodů musí najmout speciální středisko -SVYT

Osoby oprávněné obchodovat na burze

a)člen burzy

b)ČNB

c)MF za ČR

d)ČKA

e)osoba připuštěná pravidly burzy

 

14. Banky

 

-hlavní význam – shromažďování nadbytečného množství peněž

Založení banky

- nutná bankovní licence – k ní nutnost předložit stanovy a náležitosti žádosti dle vyhlášky

- nutný ZK v min výši 500 mil

-žádost o povolení může podávat již vzniklá as nebo nově vznikající (žadatel musí nejpozději dnem zápisu předložit povolení o

-pro bankovní působení nutná analýza trhu, strategický plán a obchodní plán banky na nejbližší 3 roky

-ČNB rozhodne do 6 měsíců od doručení úplné žádost ve správním řízení

- ZK musí být v předepsané měně složen na účet u ČNB

-osoby působící v čele banky musí být věrohodné a nesmí být trestně stíhány

-rozhodnutí ČNB lze napadnout rozkladem

-povolení se uděluje na dobu neurčitou a právo není převoditelné

-stanovy musí obsahovat kromě obecných náležitostí také náležitosti dle par. 8 BankZ – pravomoci statutárních orgánů a DR musí být uvedeny – nelze přenášet na DR zákonné náležitosti představenstva

-banka navíc povinna definovat systémy bankovní kontroly a auditu – vnitřní audit – obligatorní

-banky oprávněny vydávat akcie s hlasovacím právem jen v zaknihované podobě

-u prioritních akcií není nikdy hlasovací právo

Vnitřní organizace banky

-statutátní orgán (nemusí být nazýván představenstvem – minimálně 3 členové) plus dozorčí rada a VH – ve snaze zabránit personální unii neslučitelnost osob se vztahem k bance s jinými funkcemi u jiného podnikatele

Majetkové poměry bank a základní principy hospodaření

a)péče řádného hospodáře

- Klíčová pravidla bankovního dohledu – Basel I a II

-banka nesmí působit v osobních společnostech

- s osobami spřízněnými s bankou je zakázáno uzavírat obchody, pokud to neschválí statutární orgán – tyto osoby nemohou být likvidátorem, auditorem nebo poskytnutí náhrady z Fondu pojištění vkladů

-odpovědnost za škodu členů statutárního je přímá

-banka je povinna oddělovat úvěrové a investiční obchody – nelze v bance využívat znalosti o těchto obchodech

Kapitálová účast bank na jiných po

-BankZ odlišuje

a)výkon kontroly bankou

-ten, kdo je ve vztahu k ní osobou ovládající

-nutný aspoň poloviční podíl na ZK

-zákon výkon kontroly zásadně zapovídá

- tři výjimky – kontrola nad jinou bankou, kontrola nad finanční institucí, kontrola nad podnikem pomocných bankovních služeb

b)kvalifikovanou účast bank na jiných po

-banka přímý nebo nepřímý podíl na po větší než 10%

-kvalifikovaná účast nesmí v jedné po (pokud to není banka) 15% kapitálu banky a v souhrnu 60% kapitálu banky

- účast se posuzuje na individuálním a konsolidovaném základě

-v tomto pravidle také několik výjimek

a)kvalifikovaná účast kvůli záchraně po na dobu nejdéle 3 let

b)kvalifikovaná účast vzniklé k titulu účasti na vydávání CP – nejdéle 12 měsíců po jejím nabytí

-zvláštní kontrola –získání akciových podílů na bance – pouze s předchozím souhlasem ČNB (souhlas také při překročení 10, 20, 33 nebo 55%

- i souhlas k uzavírací smlouvě ČNB – jen na 1 rok

- u snižování podílu nutná pouze oznamovací povinnost ČNB

-v případě neoznámení možnost pozastavení akcionářských práv

- ČNB může požadovat seznam akcionářů 7 dní před konáním VH plus vrátí s poznámkami o pozastavení hlasovacích práv do 1 dne před konáním VH – bez něj nelze pořádat

-koná – li se VH bez schválení ČNB, pak ČNB ex lege legitimována k žalobě na určení neplatnosti usnesení VH – z jakéhokoliv důvodu a bez prekluzivní lhůty

a) Likvidita bank = platební schopnost

-nutná nominální rezerva u ČNB – jsou zde minimální limity

b) Kapitálová přiměřenost – 8% a ZK nesmí klesnout pod 500 mil K4

c) Úvěrová angažovanost – nutnost diverzifikace rizika – nesmí se poskytovat víc jak 25% ZK banky jako úvěr (u osob, kde je angažovanost, je hranice 20%)

d) Účetnictví bank

- účetní závěrka bank se skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztrát a příloh

-ČNB schvaluje auditory – do 30 dní

-dokumenty banka skladuje alespoň 10 let

Bankovní tajemství

-bankovní tajemství x hospodářská kriminalita

-banka prověřuje totožnost klienta u obchodu nad 100 tis a 500 tis, pokud je uzavírán nějaký obchod

-členové banky jsou vázáni tajemstvím i po skončení pracovního poměru

-banka je povinna poskytovat informace soudu, exekutorovi, správci daně

-průlomem v ochraně bankovního tajemství je možnost informovat banky nebo 3. osoby o porušení smlouvy klientem – pokud nesplácí déle jako 60 dní

Bankovní dohled

-dohled na dálku x dohled na místě

-bankovní dohled na konsolidovaném základě – dohlíží se na banku jako na celek (nenahrazuje dohled na individuálním základě)

-informační povinnost bank – pokud změny ve stanovách, personálních změnách nebo při zřizování pobočky v zahraničí

-pod sankcí neplatnosti je také nutný souhlas ČNB o VH o snižování ZK, prodeji podniku, zrušení banky, sloučení se zrušovanou bankou

Nucená správa

-nelze uplatnit proti pobočce zahraniční banky

-uvalení nucené správy je zahájeno taky správním řízením

-opravným prostředkem proti rozhodnutí je rozklad

-zápis nucené správy se zapisuje do OR

-nucený správce je jmenován ze zaměstnanců ČNB – má právo svolávat VH a účastnit se jí

-okamžikem uvalení nucené správy přebírá správce kompetence statutárního orgánu a DR

-správce je se souhlasem ČNB oprávněn pozastavit nakládání se vkladu

-nucený správce rozhoduje také v plném rozsahu VH

-správce se souhlasem ČNB podává návrh na prohlášení konkurzu nebo vyrovnání

-zavedení nucené správy končí

a)uplynutím 24 měsíců od prohlášení

b)prohlášením konkurzu na majetek banky

c)rozhodnutím ČNB o ukončení

-vedle tuzemské banky podléhají dohledu i pobočky zahraničních bank – nelze na ně uvalit nucenou správu

-zahraniční banky zde mohou působit prostřednictvím zastoupení

Fond pojištění vkladů

- po zapsaný v OR

-účast bank povinná – přispívají zde povinně

- Fond prostředky k výplatě klientů obstarává prostřednictvím trhu

-účel – jistota vkladatelů – fond omezen v investování

- čele fondu pětičlenná správní rada – statutární orgán – jsou jmenováni na 5 let ministrem – každý člen jeden rok

-pojištění se vztahuje na pohledávky z vkladů ve výši 90%, maximálně však 25 tis E

-ročně banky přispívají 0,3% pojištěných vkladů včetně úroků

-stavební spořitelny přispívají 0,1% z vkladů za poslední rok

-fond povinen vyplatit oprávněnou osobu do 3 měsíců od oznámení ČNB, že banka nedostojí závazkům

Vstup do EU

-harmonizace s právem

-princip jednotné licence –zahraniční banky mohou podnikat bez licence v ČR, pokud jim byla licence předtím udělena sídelním státem – nebudou podléhat BankZ a pokud zde není trvalá činnost, nemusí tu mít ani pobočku – stačí oznámení ČNB

-daná banka podléhá svému dohlížitelskému orgánu, ale musí reagovat i na výzvy ČNB

Stavební spořitelny

- upraveny BankZ a zákonem o stavebním spoření

- tento název může používat jen banka, která podniká dle tohoto zákona

-poskytování dlouhodobých úvěrů s nižší úrokovou sazbou za státní podpory

-na stavební spořitelny se nevztahuje povinnost bankovního tajemství při předkládání informací MF

-nutný souhlas ČNB k působení

-hlavní činnost – přijímání vkladů a poskytování úvěrů na stavební spoření

-lze se omezeně (do 15%) podílet na stavebních společnostech

-majetkově se na sobě spořitelny mohou podílet pouze se souhlasem ČNB

-může vydávat dluhopisy se splatností maximálně 5 let plus může na svůj účet provádět obchody s HZL, státními dluhopisy atd.

-volné vkladové prostředky může spořitelna použít na nákup HZL nebo uložit u jiné banky

-musí držet min rezervy ve výši 2%

Hypoteční banky

-oprávněna vydávat HZL působící dle zvláštního předpisu

-samotné povolení působit jako banka neopravňuje k emisi HZL a poskytování hypotečních úvěrů (musí být vydány podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů)

 

15. Investiční společnosti a fondy, penzijní fondy

Penzijní fond

-lze založit pouze simultánním způsobem

-zakladatelé musí upsat ZK v plném rozsahu

- zakladatelský dokument musí obsahovat rozhodnutí

a)o schválení stanov penzijního fondu

b)o schválení návrhu penzijního plánu a o návrhu penzijního statutu

c)o založení penzijního fondu

d)o volbě orgánů penzijního fondu, které jinak volí VH

-do zapsaní do OR nutnost splatit alespoň 30% ZK – pouze peněžitými vklady

-není oprávněn emitovat prioritní dluhopisy nebo akcie, které zaměstnanci nabývají za zvýhodněných podmínek

-převod víc jak 10% podmíněn souhlasem ČNB

-stěžejním dokumentem stanovy – veškeré náležitosti plus zpřesnění dle PenzPř

-kromě stanov ještě statut (vymezení bližšího hospodaření fondu) a penzijní plán (podrobnosti v rovině dávek poskytovaných penzijním připojištění

-vznik fondu – koncesní princip – souhlas MF, MPSV a ČNB

-žádost podávají zakladatelé – musí uvést zejména

a)základní informace o penzijním fondu

b)odbornou způsobilost navrhovaných členů

c)depozitáře

d)stanovy, návrh statutu a penzijního plánu penzijního fondu

e)listiny prokazující založení penzijního fondu

-pořádková lhůta 60 dní pro schválení žádosti – udělením koncese nevzniká penzijní fond x vzniká až zápisem do OR

-vnitřní organizace penzijního fondu podobná jako u as – výjimka je představenstvo a DR čítající min 5 členů

-musí být garantována bezúhonnost (ne dle ŽZ) a profesní způsobilost

-jako členy penzijního fondu je stíhá mlčenlivost i po skončení funkce

Činnost penzijního fondu

-pouze penzijní připojištění a činnost s tím související – není to živnost ve smyslu ŽZ

-pod tímto pojmem – kumulace finančních prostředků a peněžních prostředků poskytnutých ve prospěch těchto osob státem, a vyplácení dávek na straně druhé

-doplňkový důchodový systém

-pojištěna může být pouze osoba nad 18 let s trvalým pobytem v ČR

- právním titulem je smlouva o penzijním připojištění – subsidiárně se na to použije ObčZ (ne ustanovení o pojištění)

-smluvními stranami – pouze penzijní fond a dospělá osoba schopná být účastníkem penzijního připojištění

-smlouvou se penzijní fond zavazuje poskytovat dávky stanovené penzijním plánu a účastník bude platit příspěvky dle penzijního plánu a této smlouvy – smlouva obligatorně písemná

-po splnění relevantních podmínek musí penzijní fond vyplácet dávky z penzijního připojištění navýšené o státní příspěvek a výnos z penzijního fondu

-kromě shromažďování prostředků zajišťuje penzijní fond také vyplácení taxativně stanovených dávek zákonem

1)penze

a)starobní

b)invalidní

c)výsluhové - doživotní částka – podmínkou doběhnutí určité doby

d)pozůstalostní – výplata částky dle penzijního plánu – podmínka smrt

2)jednorázové vyrovnání – místo dávek jednorázově při ukončení smlouvy nebo za doby trvání smlouvy při ukončení pobytu v ČR

3)odbytné – plnění poskytované tomu účastníku, který nesplnil podmínku nutné doby trvání penzijního připojištění

Hospodaření penzijního fondu

-musí hospodařit bezpečně – ukládání zdrojů do státních dluhopisů, dluhopisů ČNB, registrovaných akcií nebo podílových fondů

-penzijní fond musí zabraňovat popletenosti kapitálu –platí zejména

a)hodnota CP jednoho emitenta nesmí tvořit víc jak 10% majetku penzijního fondu

b)akcie a podílové listy nesmí tvořit víc jak 20% kapitálu

-penzijní fond musí zprávy o svém hospodaření zveřejňovat v OV

-min 5% zisku musí jít do rezervního fondu x max 10% rozdělit mezi vedení – zbytek pro účastníky penzijního fondu

Depozitář

-nutnost uzavřít smlouvu s vybranou bankou o funkci depozitáře

-přiměřeně se zde použijí ustavení o jeho funkci pro investiční společnost a investiční fond

-prvotní určení depozitáře i každá změna podléhá ČNB (to může rozhodnout o změně depozitáře i samo, pokud porušuje své povinnosti stanovené smlouvou nebo zákonem)

-omezeno jejich majetkové propojení ze strany depozitáře – ten může vlastnit jen 10% penzijního fondu

Státní dohled – podléhá ČNB

- v rámci své činnosti prověřuje seznam účastníků penzijního fondu, účastní se jednání fondu, vede přístupnou evidenci všech fondů

- pokud ČNB zjistí nedostatky, pak

a)vyzve k odstranění závad

b)uloží pokutu do výše 5mil

c)pozastaví oprávnění dispozice s penzijním fondem až na dobu 6 měsíců

d)sníží část zisku, která se rozděluje rozhodnutím VH

e)odejme povolení k činnosti

Zrušení penzijního fondu

-pokud s likvidací – likvidátora jmenuje ČNB

-v likvidaci nelze uzavírat nové smlouvy

-pokud prohlášen konkurz, pohledávky účastníků z penzijního připojištění v 1.třídě

-u zrušení bez likvidace nutný souhlas ČNB plus nutnost informace všech účastníků – pokud ti nevypoví do 1 měsíce, automaticky účastníky nově vzniklého fondu

 

Investiční společnosti a investiční fondy

-účelem obchodování s využitím vkladů od veřejnosti

-základní pojmové znaky jsou

a)mají vlastnosti kapitálových a právně majetkových společností zabývajících se shromažďováním peněz od veřejnosti k účelovému využití pro bezpečné formy podnikání pod zpřísněným státním dohledem

Kolektivní investování

-správa majetku a jeho investování

-naše zákonná úprava vymezuje kolektivní investování jako

a)podnikání, jehož výlučným předmětem je zákonem vymezené shromažďování peněžních prostředků, jejich ukládání, jakož i zcizování majetkových hodnot, které byly nabyty tímto ukládáním, za jiné majetkové hodnoty

b)správu a nakládání s majetkem v podílovém fondu a majetkem investičního nebo penzijního fondu na základě speciální smlouvy o obhospodařování

-nelze vykonávat jinou činnost než KI, pokud nestanoví zákon jinak

Investiční společnost

-základním cílem je shromažďovat emitováním podílových listů peněžní prostředky v podílovém fondu a takto získaný majetek vlastním jménem na účet podílníků obhospodařovat

-nelze založit sukcesivně – ZK musí být min 20 mil

-povolovací řízení se zahajuje na návrh účastníků – nutné založení investiční společnosti a úplné splacení ZK

-povolení ČNB

-IS je oprávněna emitovat jen akcie na jméno ale všech druhů x nesmí emitovat prioritní a vyměnitelné dluhopisy

-zásady hospodaření –musí obhospodařovat a zvětšovat majetek – případné odpovědnosti se nelze nijak zprostit

-IS může mít jako svůj výlučný předmět podnikání obhospodařování majetku investičního nebo penzijního fondu

-právním titulem je uzavření obhospodařovatelské smlouvy uzavřené s investičním nebo penzijním fondem

Podílový fond a podílový list

-veškerý majetek z emise IS se shromažďuje v podílovém fondu – ten vytvořen poté, co splacen ZK a povolení k emisi podílových listů

-povolení k emisi – nutnost schválení statutu

-vytvoření podílového fondu je jiné řízení než vytvoření IS – povolení k odnětí provozování fondu znamená uzavření fondu

-podílový fond může být otevřený (neomezený počet podílových listů plus jejich okamžitý odkup) – pokud nutný odkup min 50% - nutnost ohlášení ČNB) nebo uzavřený – nutnost označení

-pokud podílovému fondu odejmuto povolení – nutnost vypořádat do 6 měsíců

-majetek podílového fondu – speciální účet

-podílový fond se ruší uplynutím doby k zřízení, odejmutím povolení ČNB

-podobné principy jako pro rušení podílového fondu platí pro investiční společnost

- k ochraně podílkníků je stanoveno, že investiční společnost je nutná vydávat určitou dobu podílový list za nominále – nejdéle do 6 měsíců – po její marném uplynutí musí společnost vydat listy za jejich aktuální hodnotu (cena je stanovena podílem vlastního jmění připadající na jeden list)

- pokud ve stanovené lhůtě nejsou emitovány CP, je možné odejmoout povolení

Investiční fond

-smysl existence také v soustřeďování majetku vkladatelů a jeho zhodnocení kapitálovým umístěním

-pouze ve formě as – ZK 2 mil a pouze simultánním způsobem

-vklady mohou být spláceny peněžitě i nepeněžitě

-může vydávat pouze kmenové akcie o stejné jmenovité hodnotě

-povolení je dáno koncesí – na dobu určitou nebo neurčitou a nepřevoditelná

-současně s koncesí se schvaluje statut

-zásady hospodaření – stejně jako u IS vznikají při hospodaření dva okruhy

a)majetek, který má společnost v okamžiku svého vzniku, resp. po splacení vkladů – s ním lze nakládat libovolně

b)majetek získaný veřejným upisováním dalších emisí – kapitál takto získaný lze investovat pouze do CP a věcí dle par. 17-19 InvF

-u věcí musí být zajištěn výnos –nutné oceňování znalcem

-hospodaření IF nesmí být použito negativně (na poskytnutí zálohy na nákup CP nebo na zajištění závazků třetích osob)

-ohledně dispozic s majetkem získaným na základě veřejných úpisů

a)fond může obhospodařovat sám vlastním jménem na účet podílníků

b)může uzavřít s IS obhospodařovatelskou smlouvu

-VH se při vytvoření zisku promítne ve tvorbě dividend dle pravidel ve statutu

-pokud ztráta, řeší se z vlastních zdrojů nebo snížením ZK

Ochrana podílníků a akcionářů investičních společností

-IS nesmí lákat na neodůvodněné zisky nebo něco zamlčovat při propagaci

-musí uveřejňovat účetní závěry a VH

-nutná také informační povinnost vůči ČNB

-ve vedení nesmí být neprofesionální osoby – prověžuje rovněž ČNB

-zákon brání také tzv. personálním uniím

-1/3 DR se tady nevolí zaměstnanci

-další zákonná ustanovení sledují diverzifikaci rizika – majetek jednoho emitenta v max 10% fondu nebo společnosti

-absolutní zákaz se vztahuje na nabývání

a)podílových listů uzavřených podílových fondů, akcií investičních společností a akcií jiných investičních fondů do majetku v podílovém a investičním fondu

b)akcií akciových společností, které mají na hlasovacích právech nebo ZK investiční spolčenosti nebo investičního fondu podíl větší než 10%

-při nakládání s upsaným majetkem nesmí jedna věc tvořit víc jak 5% majetku

-řada ustanovení – antiholdingový charakter – pokud chce mít někde IS nebo IF podíl nad 10% - souhlas ČNB

Státní dohled = ČNB

-vede seznam IS a IF a každ půlrok zveřejňuje v OV

-společnosti musí ČNB informavat – jinak sankce typu pokuta, odstranění nedostatků, pozastavení činnosti, odnětí povolení

-do 1 měsíce lze také nařídit změnu depozitáře nebo obhospodařující společnosti

-pokud jsou nabyty podmínky, může ČNB sama rozhodnout o převodu na jiný depozitář

-nucená správa –správcem může být pouze auditor nebo makléř

-správce musí od doručení změn do 3 měsíců svolat VH a tak navrhnout změny

-pokud ztráta a společnost nesníží ZK, může ČNB sama snížit x jen do výše ztráty a poměrným snížením jmenovité hodnoty akcií – návrh musí podat ve 30 dnech představenstvo – jinak podává ČNB

Depozitář

-za úplatu prováděná úschova a opatrování majetku investičního fondu nebo majetku podílového fondu a odborná a nezávislá kontrola, zda je IS přideponování s majetkem ve shodě se zákonem a statuty

-každá IS a IF musí mít dpeozitář – ten pouze banka (i zahraniční)

-právním titulem je depozitářská smlouva a musí zde být také otevřen BÚ

-depozitář je oprávněn k veškěrému potřebnému infu od IS a IF x nemusí plnit pokyny příčící se statutu nebo zákonu

-obě smluvní strany stíhá mlčenlivost o druhé straně

-lze sjednat pouze na dobu neurčitou – výpověď ve lhůtě 6 měsíců

-pokud banka ztratí své oprávnění, IS musí uzavřít smlouvu s jiným depozitářem – nebo odebrání povolení

-banka jako depozitář podléhá dohledu ČNB – možnost pokuty nebo změny depozitáře

Ukončení činnosti IS a IF

-přiměřeně se použije obecná úprava plus na ochrana investorů také zvláštní

-likvidátora určuje pouze ČNB

-také rozšířen důvod k zrušení společnosti = odebrání povolení

-speciální úprava i rušení bez likvidace – při procesech musí být stejná forma i stejný podnikatelský charakter

-vše podléhá schválení ČNB (někdy i jiným orgánům – např. ÚOHS)

-lze přeměna IF na otevřený podílový fond – 2/3 hlasů – pak výmaz IF a z akcionářů se stanou podílníci

-pokud se ruší konkurzem – pak uzavření fondůa výplata podílů

-pokud zrušení rozhodnutím ČNB, pak se vyplácí pod dohledem depozitáře

Podnikaní zahraničních osob v kolektivním investování – v EU princip jednotného pasu i pro toto odvětví mimo bankovnictví