Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obchodní právo - cenné papíry 1-11

29. 9. 2007

Autor:

Mgr. Jan Havlíček, právník

www.MEDARB.cz

www.hajan.estranky.cz
ha.jan(zavináč/at)seznam.czCENNÉ PAPÍRY

 

1. Pojem, klasifikace a druhy cenných papírů

 

Charakteristické znaky CP

- hmotný substrát (listina zachycující písemný projev, nebo jiný nosič informace)

- cennost listiny – právní cennost

- s CP, který je listinou o právu musí být majetkové právo těsně spjato

Fce CP

- ekonomické (rychlý a bezpečný převod prostředků, fce: distribuční, mobilizační, úvěrová)

- právní (fce: průkazní, legitimační, zvýšení mobilnosti, liberační – dlužník nemusí zkoumat oprávněnost)

 

Podoba

- listinné (při větším množství lepší zaknihované)

- zaknihované

 

Náležitosti (neexistuje obecná úprava)

- formální

 + kótované cenné papíry – tiskárna

- obsahové

 + zaknihované – číselné označení, podpisy nebo otisky a údaje o povolení st.orgánu

 

Umoření

- všechny dle § 185i OSŘ

- náložní listy úprava v § 615 ObchZ

- jako preventivní ochranu lze použít pr. institut – slib odškodnění (slíbí ten kdo ztratil) § 725 ObchZ

 

Evidence

- zaknihovaných CP – všechny CP v ČR v centrální evidenci

- samostatná evidence investičních nástrojů (listinných) – i u obchodníků, v centrál. depozitáři, evidence vedená ČNB

Centrální evidencí je evidence všech zaknihovaných CP vydaných v ČR, krom: podíl.listů u fondů vedoucích svoji evidenci a CP evidovaných ČNB

 

Druhy

 • akcie
 • zatímní listy
 • poukázky na akcie
 • podílové listy
 • dluhopisy
 • investiční kupóny (registrovaná kuponová knížka- jednorázové použití)
 • kupóny
 • opční listy
 • směnky
 • šeky
 • náložné listy
 • skladištní listy
 • zemědělské skladištní listy
 • další o nichž to zákon stanoví – vkladní listy dle ObčZ

 

Třídění CP

 • na doručitele (au porteur papíry)
 • na řad (odre papíry) – právo svědčí tomu, na jehož jméno je papír vypsán nebo komu svědčí nepřetržitá řada indosamentů (rubopisů)
 • na jméno (rektapapíry, au nom papíry)

 

dle mobility

 • zastupitelné
 • nezastupitelné

 

 • cirkulační
 • úložné
 • spekulační

 

 • obchodovatelné
 • neobchodovatelné

 

 • hromadné
 • individuální

 

další třídění

 • konstitutivní (směnka)
 • deklaratorní (akcie – lze uplatňovat práva před vydáním akcie)

 

 • kauzální (uvádí důvod vzniku) – akcie, dluhopis
 • abstraktní

 

 • hlavní (akcie, dluhopisy)
 • vedlejší (kupóny k akciím a dluhopisům, opční listy k akciím)

 

 • veřejné (státní dluhopisy)
 • soukromé

 

 • investiční
 • neinvestiční

 

 • věcněprávní
 • obligační
 • podílnické

 

 • neúročitelné
 • pevně úročené
 • proměnlivě úročené

 

 • krátkodobé
 • střednědobé
 • dlouhodobé

 

 • umořitelné
 • neumořitelné

 

2. Účastnické cenné papíry v akciových společnostech

 

Akcie  

  • soukromý CP
  • představuje část základního kapitálu AS, která je vyjádřena jako jmenovitá hodnota (jejich souhrn je zákl.jm.
  • jsou v ní inkorporována členská práva a povinn. akcionáře
  • je osvědčením dokládající společnický vztah

 

Akcie jako část ZK u AS

- velmi pružně lze krýt rostoucí investiční nároky

 

- nominální hodnota akcií je zapisuje do OR

- štěpení akcií – jedna akcie je nahrazena několika o nižším nominále, opakem je spojování , jde vždy o změnu stanov AS

 

- emisní kurz- není stejný jako nominál, za kolik nabude první majitel od emitenta, nesmí být nižší než jmenovitá hodnota (výjimka – zaměstnanecké akcie

tržní kurz – může být jiný

 

- emisní ážio = emisní kurz – nominální (jmenovitá) hodnota

pokud není splacena celá emisní hodnota, pak se prvně započítává na emisní ážio

 

Akcie jako nositel práv a povinn

- podílnický CP – každá akcie reprezentuje poddíl, proto může mít jeden majitel více poddílů (ne tak u ostatních OS)

- podíl na zisku = hodnota podílu / souhrn jmenovitých hodnot (výjimka – prioritní akcie – mohou mít přednost)

- počet hlasů – úprava ve stanovách, avšak akcie se stejným nominále – stejně hlasů

- likvidační zůstatek –jako zisk (výjimka – prioritní akcie – mohou mít přednost)

 

- minorita – AS –  ZK > 100 mil. = 3 %

 ZK < 100 mil = 5 % jmenovité hodnoty všech akcií

 

- přednostní právo na upisování akcií při zvyšování ZK

- při zvýšení z vlastních zdrojů se podílejí akcionáři podle poměru jmenovitých hodnot k ZK

 

- vhodný a odůvodněný poměr při fúzích, rozdělení, převodu zisku, ovládnutí společnosti ovládací smlouvou

 

Majetková práva

- právo na poddíl na zisku (na dividendu)

- pr na likvidačním zůstatku

- přednostní právo na úpis nových akcií

- vhodný a odůvodněný poměr při fúzích, rozdělení, převodu zisku, ovládnutí společnosti ovládací smlouvou

 

Menšinová práva

- žádat představenstvo o svolání vlané hromady

- zařazení požadované záležitosti na pořad jednání VH

- žádat přezkum výkon působnosti představenstva dozorčí radu

- žádat dozorčí radu o uplatnění náhrady škody za členem představenstva

- žádat sod o odvolání likvidátora

- žádat soud o jmenování znalce

 

Samostatně převoditelné právo

- převádí se cesí (jako pohledávka)

jsou to:

 • právo na dividendu (společnost vydává dividendový kupon)
 • přednostní právo na upisování nových akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů (jako doklad o přednostním právu může AS vydat tzv. opční listy
 • vyplacení poddílu na likvidačním zůstatku

 

Povinnosti

 • oznamovací – oznámit akcionářsko strukturu
 • učinit nabídku převzetí - §183b ObchZ – získá-li rozhodující poddíl v AS, musí do 60 dnů nabídnou odkup akcií

 

Akcie jako doklad

- jsou do ní inkorporována práva

- akcie legitimuje k výkonu práv

- související problematika – umoření (viz výše)

 

Klasifikace

 • podoba
  • listinné
  • zaknihované

 

hromadná akcie – vždy listinná – sama nemá jmenovitou hodnotu, měla by uvádět kolik akcií zastupuje

 

 • forma
  • na majitele
  • na jméno

stanovy musejí stanovit, kolik akcií zní na jméno a kolik na majitele

 

Převod

 • orgán AS musí s převodem udělit souhlas
 • je povinen odmítnout
 • uváží

pokud do 2 měsíců nerozhodně, pak fikce, že souhlasí s převodem

 

Druhy

 • kmenové – normální (všechna běžná) práva
 • prioritní – některá práva navíc
  • přednostní právo na dividendu
  • přednostní právo na likvidační zůstatek

Kmenové musejí obsahovat všechna práva, naproti tomu prioritní nemusejí, nemají např.:

  • oslabení rozhodovacích práv
 • zlaté akcie

posílena řídící oprávnění (např. právo veta …může uplatnit pouze Fond nár. majetku, Pozemkový fond)

 

Zatímní listy

- nahrazuje ty akcie, jejichž emisní nebyl ještě splacen

- představuje poddíl na AS

- má obig písemnou podobu

- je jako akcie CP cirkulačním

 

Opční list

- opce je odkládací podmínka ve smlouvě o koupi CP

- za zřízení práva opce lze sjednat úplatu – opční prémii

- patří k účastnickým CP

- zahrnuje přednostní právo na úpis nových akcií

V případech

  • upsáním nových akcií při zvyšování ZK
  • pokud existuje přednostní právo na úpis akcií u prioritních dluhopisů, musí být spojeno s opčním listem 
  • odkoupení od obchodníka s CP, který obstarával jejich vydání

 

 

Poukázka na akcie

- druhem účastnických CP

- AS zvyšovala ZK, změna ještě nebyla zapsána do OR a upisovatel zcela splatil emisní kurz, pak dostane poukázku na akcie

- důvodem je rozšíření možností obchodování s CP, protože společnost nemůže vydat akcie do doby konstitutivního zápisu do OR

podoba

 • zaknihované
 • listinné

 

 

 

3. Jednotlivé druhy cenných papírů a jejich srovnání, hospodářský význam cenných papírů (zejména směnek a šeků)

 

 

Podoba CP

Forma CP

Listinná

Zaknihovaná

Na doručitele

Na jméno

Na řad

Akcie

X

X

X

X

X

Zatímní list

X

 

 

 

X

Poukázka na akcie

X

X

X

 

Podílový list

X

X

X

X

X

Dluhopis

X

X

X

X

X

Investiční kupon

X

 

 

X

Kupon

X

X

X

 

Opční list

X

X

X

 

Směnka

X

 

 

X

X

Šek

X

 

X

X

X

Cestovní šek

X

 

X

X

Náložný list

X

 

X

X

X

Skladištní list

X

 

X

X

X

Zemědělský SL

X

X

 

Druhy

 • cenné papíry akciového práva
  • akcie
  • zatímní list
  • opční list
  • poukázka na akcie
 • dluhopisy
  • státní
  • komunální
  • hypoteční zástavní listy (nejstarší dluhopisy
  • vyměnitelné a prioritní
  • podřízené (v př úpadku jsou uspokojovány až po ostatních)
 • směnky
  • vlastní
  • cizí
  • směnka cizí na vlastní řad výstavce (výstavce je sám oprávněný)
  • zastřená směnka vlastní (výstavce sám sobě přikazuje zaplatit remitentovi)
  • zastřená směnka vlastní na vlastní řad (sám sobě přikazuje zaplatit si) – neplatná
  • blankosměnka
 • šeky
  • cestovní
  • blanko
 • CP za zboží
  • skladištní list
  • náložný list
  • konosament (Bill of Lading) – námořní náložný list
  • warrant – komoditní, opční, - zjednodušení obchodu na komoditních trzích
   • jako skladní list na zastupitelné zboží
   • jako zástavní skladní list
   • zemědělský skladní list
   • jako opční list
 • podílové listy
 • kupóny

 

Hospod. význam

- rychlý a bezpečný převod peněžních prostředků při podnikatelské činnosti (tzv. fce distribuční)

- motivuje k investování i méně majetné (tzv fce mobilizační)

- pokud je CP vydán hromadně, lze hovořit o fci úvěrové

- CP je použit jako platidlo – fce platební

- usnadňují převod zboží

 

Fce CP

- průkazní (důkaz existence práva)

- legitimační (prokazuje se s ním při výkonu svách práv)

- zvýšení mobilnosti

- liberační (pokud je dlužníkovi CP předložen, nemusí zkoumat zda je plnění oprávněné)

 

 

4. Směnka a její účastníci

- poprvé se objevují v severoitalských městských státech ve 12 st. – důvodem byla měnová roztříštěnost a rizika spojená s převozem hotovosti

- pokusy o unifikace S práva – Haagské konference z r 1910,1912

- úspěšná Ženevská r 1930 (31 států i ČR)

 

Definice

CP se zákonem předepsaným obsahem, ve kterém výstavce sám slibuje zaplatit nebo přikazuje někomu zaplatit.

Jde o CP oblační (zavazuje zaplatit) a konstitutivní (emise je předpokladem vzniku práva), je abstraktní (neuvádí se hospodářský důvod vystavení)

 

Účastníci

 • výstavce (emitent)

je přímým směnečným dlužníkem

 • remitent

první směnečný věřitel (někdy i sám výstavce

 • směnečník

je označen výstavce u směnky cizí jako ten kdo má platit, není zavázán dokud se z něj nestane

 • akceptant

přijal směnku a už ji musí proplatit

 • směnečný rukojmí

tzv. aval, avalista – je zavázán jako ten, za koho se zaručil

 • účastníci indosace

- převádí se především rubopisem (indosací) – převádí indosant na indosatáře (prvním indosantem je remitent)

- indosant (krom remitenta) se může zbavit odpovědnosti za proplacení směnky doložkou „sine obligo“ při převodu

 • účastníci směnečné intervence

kdo (může kdokoli) zaplatí pro čest za směnečného dlužníka – intervenient x poctěný (honorát)

 • domicilát

- zpravidla to bude směnečníkův mandatář, není sám zavázán, je pouze prostředníkem (např. banka)

 

5. Náležitosti směnky a šeku

 

Směnku nelze vydat jinak než listinnou. Nemusí být vypsána ručně, pouze podepsána.

 

Náležitosti CIZÍ

 • směnečná klauzule

- v textu (ne v nadpise)  musí být dokument označen jako směnka (za tuto směnku ….). Nemá se používat výrazů „ směnečná listina“ apod.

- lze sepsat v jakémkoli jazyce (nelze v jedné směnce kombinovat víc jazyků, avšak prohlášení akceptanta, avala, indosantů se může odchýlit bez důsledků)

 • příkaz zaplatit určitou sumu

- nejlepší „zaplaťte“ u cizí a zaplatím u vlastní

- nesmí se vázat na určité podmínky

- sumu lze udat číslem nebo slovy (pokud oba a rozdílné, má přednost slovní)

- měna – není li stanovena přesně (2 měny – směnka neplatná), jinak místo placení (př. vystavená v Praze na koruny,splatná v Košicích, pak splatné ve slovenských korunách)

- úroková doložka pokud je, pak musí být uvedena přímo ve směnce (konkrétní výše úroku)

 • směnečník

- ten kdo má platit – musí to být jméno (doporučuje se ale upřesnit a to vč. bydliště, protože pokud se neví kde se platí, pak v místě směnečníkova bydliště.

- směnečníkem může být i sám výstavce (zastřená směnka vlastní)

 • splatnost

- není li nějak uvedena, pak jde směnku na viděnou

- splatnost

  • na viděnou (vistasměnka)
  • po určitém čase po viděné (lhůtní vistasměnka)
  • na určitý čas po datu vystavení (datosměnka)

určitý den (fixní směnka

- pokud je splatnost učena jinak než výše – směnka je neplatná

- nesmí být stanovena ani lhůtou po kterou lze platit (od .. do )

- nesmí se uvádět ani hodiny (rozhodnutí Vrchního soudu v Praze z r 1998)

 • platební místo

- není-li určeno, platí podpůrně místní údaje u směnečníka

- neplatná je směnka s neurčitě nebo alternativně určeným místem, lze však upřesňovat (v ČR, Brno, Janáčkova ul. 14)

pokud ale bude uvedeno např. „platit v Praze“ pak je směnka platná – řešení v § 87

 • remitent

- ten komu má být placeno

- dle zákona stačí pouze jméno, doporučuje se upřesnění

- chybí-li – neplatná S

- nelze vystavit na doručitele

 • časové a místní datum

- den a místo vystavení (dne, měsíc i rok), nemusí být pravdivé,ale musí být možné (ne 31.2.)

- ani zde se nedoporučuje uvádět hodinu (viz uvedený judikát týkající se splatnosti)

 • podpis výstavce

 

Náležitosti VLASTNÍ

směnečná klauzule, bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžní částku, údaj o splatnosti, platební místo, jméno remitenta, datum a místo vstavení, podpis výstavce

 

Náležitosti ŠEKU

 • šeková klauzule (ve vlastním textu uvedeno, že jde o šek)
 • bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou sumu
 • jméno šekovníka – toho kdo má platit
 • místo, kde je šek splatný (nemusí být uvedeno vůbec)
 • datum a místo vystavení
 • podpis výstavce

 

 

6. Blankosměnky a změny textu směnky

 

Blankosměnka

- podepsaná listina (není důležité, zda je podpis dlužníka přímého či nepřímého) – úmyslně nekompletní

- k listině musí být dohodnuto směnečné vyplňovaní právo (určuje jakým způsobem bude v budoucnu vyplněna, ne oblig.písemně, může se jednat i o prohlášení dlužníka, které majitel mlčky přijme)

- právo na vyplnění lze dále převádět spolu se směnkou

 

 

Změny v textu směnky

1.)Změna neplatné v platnou

- z neplatné směnky nikdy nevstanou závazky – ani kdyby neplatná omylem

- důkazní břemeno ale na tom, kdo se dovolává

2.)Zásahy do textu platné směnky

-pokud je text změněn v průběhu, tak je každý zavázán tím, co podepsal

-důkazní břemeno dlužník, který se změny textu dovolává

- u změny textu se lze dovolávat i tehdy, pokud další osoba nabyla v dobré víře (na rozdíl od nesmluvního vyplnění blankosměnky – tady se dlužník nemůže nějak pojistit proti změně směnky)

3.)Změny vedoucí k neplatnosti listiny jako směnky

-SŠZ tohle neřeší – proto nutno umořit

 

 

7. Přijetí směnky

Hovoříme o cizí směnce

Akceptace zakládá závazek trasátovi, stává se z něj přímý dlužník, v praxi je často považována akceptace za náležitost platnosti

 

 • povinnost předložit směnku k přijetí
  • založena buďto doložkou ( předložit ve lhůtě – je ztráta postižních práv při neplacení)
  • ex lege (u termínovaných vistasměnek, splatnost se stanoví ve vazbě na předložení, zákonná 1 letá lhůta – lze zkrátit
 • zákaz předložit směnku
  • oprávněn zakázat je pouze výstavce (nikdo jiný!!!)
  • negativní prezenční doložka (nepřijatelná trata – vylučuje se postih pro nepřijetí, nikoli pro neplacení), zákaz akceptace je nepřípustný u S splatných v určitý čas
  • zákaz prezentace v určité lhůtě
 • postup při prezentaci k přijetí
  • mezi akceptantem a směnečníkem je nutná identita
  • rozhodné je místo bydliště (sídlo) směnečníka
  • směnečník může po prvním předložení požadovat odložení akceptace do druhého pracovního dne
 • forma akceptace
  • musí přijmout na směnce (ne na samostatné listině, přívěsku, opisu)
  • akceptační doložka („přijato“ nebo „akceptuji“ nebo „zaplatím“)  + podpis směnečníka
 • podmíněné, částečné, modifikované přijetí
  • omezení na určitou částku („přijato do výše“)
  • modifikované – zákon označuje jako odepření, ale přesto
  •  zavazuje podle obsahu přijetí
 • účinky přijetí
  • akceptant je přímým dlužníkem
  • akceptant nemá regresní právo vůči výstavci (pouze obecněprávní nároky)
 • odmítnutí přijetí
  • odmítnutím se stává směnka nuznou
  • trasát může zapltit i bez akceptace
  • věřitel může uplatnit práva vůči nepřímým dlužníkům pro nepřijetí ještě před splatností

 

 

8. Směnečné rukojemství

 • jde o zajišťovací institut u směnek
 • není zde akcesorita ani subsidiarita
 • směnečný rukojmí (aval, avalista), ten za koho se zaručuje – avalát – pokud není uveden, pak je jím výstavce
 • nelze avalovat za někodo, kdo není směnečně zavázán (směnečník, který neakceptoval)
 • rukojemné prohlášení
  • na směnce nebo na přívěsku
  • úplné, zkrácené, minimální

„jako rukojmí“, „jako avalista“,  + údaje o avalistovi + jeho podpis

 • postavení avalisty
  • určuje jeho vlastní prohlášení
  • rukojemství podmíněné – nepřípustné (protože ručí jako ten za koho se zaručil, tzn – bezpodmínečně
  • není subsidiární – věřitel není povinen obracet se prvně na avaláta, ale lze rovnou na avala
  • akcesorita – pouze formální, pokud např. byl podpis avaláta vynucen násilím, přesto závazek avala je platný i pokud neplatí závazek avaláta

 

Intervence

- intervenient vyplatí směnku aby zabránil postihu poctěného (honoráta)

 

 

9. Převody směnek

Převést lze všechny směnky (i ty které nejsou označeny „na řad“ – toto označení je pouze deklaratorní. Výjimka – S opatřené rektadoložkou, vyloučením indosace, pak lze převádět cesí (postoupením pohledávka)

Blankotradice – převod směnky bez rubopisu, pouhým konsensuálním předáním směnky

 

Rubopis

 • úplatný (pak KS dle ObchZ) nebo bezúplatný (pak Darovací sml. dle ObčZ)
 • účastníci – indosant (rubopisem, žirant) prodává indosatáři (rubopisníkovi, žiratáři)
 • směnku lze převést na jakoukoli osobu směnečně zavázanou – rubopisy zpětné
 • převodem S na výstavce vlastní S může vykonat postižní práva jen vůči akceptantovi , případně vůči jeho avalovi
 • forma – jednostranné písemné prohlášení, musí jít o převod všech práv, částečný je neplatný, podmínka platí za nenapsanou

„za mě na řad panu jméno a příjmení“

„jméno příjmení a podpis“

 

Blankoindosament

- buď : „za mě na řad ……………..

 „jméno příjmení a podpis“

- nebou pouhý podpis indosanta na rubu směnky

- střídání vyplněných a nevyplněných rubopisů je přípustné

 

Účinky rubopisů

 • legitimační (kdo má směnku v rukou, tomu právo svědčí, prokáže-li nepřetržitou řadu rubopisů
 • garanční – indosant je nepřímým dlužníkem
 • převodní – indosatář nevstupuje do práva předchozího věřitele ale originárně nabývá práva z listiny a ze zákona

 

Zvláštní druhy

 • rubopis s vyloučenou odpovědností (exonerační rubopis) – k rubopisu připojí „sine obligo“, „bez záruky“, tzv doložka úzkosti
 • přímý dluhopis (rektaindosament) zní „ nikoli na řad“ - indosant je odpovědný tomu komu převádí,nikomu dalšímu
 • zmocňovací – cílem je vytvoření zvl směnečného zastoupení, někdy se nazývá prokuraindosamentem, opravňuje ke všem právům krom převodu, znění „ k inkasu“, „in prokura“
 • zástavní rubopis – doložky „k zajištění“, „hodnota k zajištění“ – zástavní indosatář nemůže směnku převést, pouze uplatit práva ze směnky, nemá fci garanční
 • podrubopis – klíčovým je okamžik převodu a ten nemusí být zřejmý

 

Převod práv cesí (postoupením pohledávky)

 • převod možný pouze pokud výstavce vyloučil převod rubopisem rektadoložkou (písemně)
 • nestačí pouhé škrtnutí slov „na řad“ ve formuláři, pokud je na směnce předtištěno „na řad“ a k tomu se opíše rektadoložka „nikoli na řad“ pak se může jednat o neplatnou směnku
 • u indosace dochází k orogonárnímu nabytí práv u cesionář vstupuje do práv původního majitele (dle ObčZ)

 

 

10. Směnka při splatnosti, protest, notifikace a postih (základní přehled)

 

Placení

 • majitel má prvně právo na placení od dlužníků přímých
 • velmi důležité je předložit S ve stanovených lhůtách (pokud není řádně předložena ke splatnosti, pak zanikají všechna práva vůči nepřímým dlužníkům a zůstávají pouze vůči těm přímým – důkazní břemeno nepředložení je ale na dlužníkovi)
 • není-li předložena, může dlužník složit směnečný peníz do soudní úschovy
 • výjimka – objektivní nemožnost předložení (vyšší moc – povodně, epidemie…)
 • předkládá – osoba oprávněná, lze i v zastoupení
 • předkládá se prezentátovi (VS – výstavce, CS – směnečník, domicilovaná S - domicilátovi)
 • nepředkládá se nepřímým dlužník, vůči nim se vykonává až ev postih
 • lhůtní vistasměnky – musí být datováno přijetí směnečníkem
 • po prezentace – 3 dny (1 platební den a 2 pracovní dny). S lze předložit je v pracovní den

př. ve fixní S je jako den splatnosti určena sobota – S je tedy splatná v sobotu, prvním dnem je pondělí, a S lze dále předložit také úterý a ve středu (pokud by byl svátek tak se to ještě posune)

 • místo předložení - v platebním místě, nebo kde směnečník provozuje svůj podnik, v bydlišti výstavce……

hlavní zásady

 • zaplaceno – vydání S listiny, nebo kvitance o úhradě
 • majitel S nesmí odmítnou částečné plnění
 • cizí měna
  • dlužník může S zaplatit v měně místa nebo v cizí měně (sjednané)
  • je-li dlužník v prodlení, může věřitel stanovit převodní kurz buďto podle splatnosti nebo zaplacení
  • výjimka – doložka o efektivním zaplacení – dlužník musí zaplatit jen ve měně v ní uvedené

S protest

 • vydává stanovený orgán
 • významy
  • důkazní (ve smyslu §134 OSŘ)
  • zachovávací – neprekludují práva vůči nepřímým dlužníkům
 • pokud jsou na S pouze dlužníci přímý, nemá opomenutí protestace nepříznivé dopady
 • protestant – vetš majitel S, protestát
 • prot orgány: soud, notářství, obecní úřady
 • podstatou protestu je osvědčení, že povinný byl vyzván k placení
 • druhy:
  • pro neplacení při splatnosti (protestát je oprávněn na výzvu protestujícího orgánu S zaplatit)
  • pro nepřijetí (jen u CS)
  • pro neplacení před splatností (pokud je velká nejistota zaplacení u směnenčíka – exekuce na jeho matek apod.)
  • pro nedatované přijetí nebo nedatovanou viděnou
  • pro nepřijetí podpůrnou adresou
  • u placení pro čest
  • rekviziční (vydávací) – majitel jej činí, když došlo k rozdílu mezi prvopisem a opisem směnky

 

Notifikace

(informační povinnost)

- uplatní se v př nuzné směnky, tedy té která není zaplacena, je nutno informovat další postihové dlužníky

- výstavce CS je privilegován – má mu být prvně oznamováno

- 4/2 dny

 

 • oznamovatelé:
  • majitel směnky
  • indosant, který byl majitelem informován musí informovat svého předchůdce
 • adresáti
  • indosant aktuálního majitele
  • směneční rukojmí

jestliže indosanti neudali adresu, mají smůlu

 • důsledky nesplnění povinnosti
  • neplsní vůbec –
  • neúplně
  • pozdě – je pouze zavázán ke škodě tím vzniklé, neztrácí práva

 

Postih

Směnečný postih (regres) se uplatňuje vůči nepřímým dlužníků v př nuzné směnky

 

 • postižníci (regresáti)
  • trasant (může se vyhnout doložkou „bez postihu za přijetí“
  • indosant (může se zbavit rektadoložkou)
  • avalisté
  • čestní příjemci

přímí dlužníci nejsou dlužníky postihovými. Uvedení dlužníci jsou zavázáni solidárně

 • postihovatel (regredient)  

 

druhy postihů:

  + před splatností (pro nepřijetí, ohrožení S)

 + po splatnosti (nezaplacení)

Výkon práv z postihu

Směnečný peníz + 6% úrok + útraty + odměnu (provizi)

 

 

 

11. Šeky - účastníci, převod šeku

- listinný CP, blíží se S

- přikazce přikazuje jiné osobě zaplatit urč částku

- výstave je nepřímý dlužník (odpovědnost nelze vyloučit)

- Š vystavené na subjekty bez bankovní licence jsou neregulérní šeky, jsou platné ale pochybné

- adresát příkazu je šekovník, není nikdy zavázán jako směnenečník (přímo ani nepřímo), je pouze zprostředkovatelem platby

- indosant

 

Náležitosti Š

 + šeková klauzule (do textu vtělit že jde o šek)

 + bezpodmínečný příkaz k zaplacení

 + jméno šekovníka

 + místo splatnosti

 + datum a místo vystavení, podpis výstavce

 

 • šek na vlastní řad výstavce (výstavce = remitent)

 

 

Převod

 • může být i na doručitele, lze převést i tradicí (nemusí být písemná sml)
 • rubopisem
 • rektašeky – pouze cesí (derivativní nabytí)