Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obchodní právo - subjekty

29. 9. 2007

Autor:

JUDr. Jan Havlíček, právník

www.jhaus.cz

www.hajan.estranky.cz
ha.jan(zavináč/at)seznam.czSubjekty obchodního práva

 

1. Subjekty obchodněprávních vztahů – přehled, charakteristika, podnikání zahraničních osob, odlišení subjektů a závazkových seskupení (sdružení, tiché společenství),

 

 • podnikatel - §2/2 ObZ – osoba zapsaná v OR

- osoba podnikající na zákl. živn.oprávnění

 - osoba podnikající na zákl. jiného povolení dle zvl.předpisů

 - osoba provozující zemědělskou výrobu a zapsaná do evidence dle zvl.předpi

 - §23 ObZ – zahraniční osoba oprávněná podnikat v zahraničí

 - §5 ŽZ – je taková FO nebo PO, která splní podmínky stanovené tímto zákonem

  - § 1/4 zákona o ČNB banka je považována za podnikatele pokud nakládá s vlastním majetkem

PO = § 18 ObčZ – sdružení FO nebo PO, účelová sdružení majetku, jednotky samosprávy, jiné-zákonem stanovené

PO nejsou sdružení § 829an ObčZ nebo tiché společenství § 673 OZ

PO= PO pr. veřejného – z.č. 111/1991 o státním podniku, 171/1991 o fondu nár. majetku

 

Osoby zapsané do OR  – FO i PO

- FO musí být zapsána  – provozuje živnost průmyslovým způsobem (podle §7a ŽZ) nebo

- výnosy minus DPH > 120 mil Kč za 2 po sobě jdoucí účetní období

Osoby nezapsané do OR - je podnikatelem když FO nezapsané splní pdomínky §2/2 b-d) OZ

- nemohou zapsat organizační složku a jejího vedoucího do OR (§7/1, 13/3)

- nemůže udělit prokuru (§14)

 

Podnikající na zákl. živn.opr.  – dva přístupy k počátku – podnikatelem je po formálním získání oprávnění, až po započetí faktické podnikatelské činnosti

Podnikající na zákl.jiného opr. – FO provozující svobodná povolání (advokáti, exekutoři, veterináři…) – povolení udělují profesní komory

Zemědělci – podle z.č.: 252/1997 o zemědělství, evidenci vedou obecní úřady obcí s rozš.působností

 

Fiktivní podnikatelé - § 56/1 a § 221/1 jsou to s. r. o. , a. s. , družstva třebaže nepodnikají

 

Osoby podnikající neoprávněně – typicky poradenství (radí o čem nemá), stavebnictví

- §3a/1 neoprávněnou os. provedený PÚ je platný (novela 370/2000) – pokud by šlo o omyl podstatný (úmyslný atd) – realitní neplatnost PÚ (§40a ObčZ)

 

Stát, st.orgány,st.organitace - §21 Obč.z. – je stát PO, §261/2 OZ – 2 podmínky = jedna str.stát, druhá podnikatel

= podnikatel uzavírá obchod v rámci podnikatelské činnosti a stát při uspokojování veřejných potřeb, které zajišťovat musí

(i školy, muzea, atd)

Orgány veřejné moci – soudy (např. rejstříkové), ÚHOS

 

Soutěžitelé - §41-55 OZ ať jsou nebo ne podnikateli, jsou soutěžiteli všichni, kdo ose účastní hosp.soutěže

 

Jiné subjekty  - § 261/2,4,6 – absolutní obchody

 § 262 – pr.vztah lze dobrovolně podřadit režimu OZ – písemně vždy

 Prokura – prokurista i nepodnikatel

 

Zahraniční osoby

ZO = §21/2 – FO s bydlištěm mimo ČR nebo PO se sídlem mimo ČR

§21/1 rovnost ZO – princip národního zacházení (3 výjimky – 1. nemovitosti – deviz.zákon, 2. výjimky stanovené mezin.sml., 3. § 32 ZMPS min.zahr.věcí neuplatní tuto zásadu vůči občanům zemí recipročně

Oprávnění vzniká dnem zápisu do OR, povinna mít živn.opráv. + odp.zást. s trvalým pobytem v ČR

§21/4 FO se sídlem v EU nebo EHP

České PO se zahr.majetkovou účastí

- §24/1 – zahr.PO mohou založit nebo nebo se staly společníkem PO české

- §26 lze přesunout sídlo k nám nebo od nás na zákl. mezin.sml. – vnitřní poměry se nadále řídí právem země zřízení, např. ručení atd nesmí být nižší než v ČR, účinnost zápisem do OR

Ochrana zájmů ZO - §25 OZ o vyvlastnění – náhrada v plné výši, neprodleně, ve volně směnitelné měně

 

2. Jednání podnikatele

FO – podle ObčZ – ZPP, ZPÚ, §12/1 ŽZ podniká bez ZPÚ – navrhne-li to zákonný zástupce nebo odsouhlasí soud

PO – také úprava v ObčZ – jednáním PO jsou úkony učiněné osobami, které jsou oprávněny jednat (statut.org.) nebo úkony zástupců PO (jednání je omezeno) podle funkce –např. zaměstnanec

 

Podle OBCH.Z.  – osobní jednání podnikatelů (PÚ vůči 3.osobám) – statut.org. oprávněn jednat dnem ustavení proto je zápis do OR fakultativní. Ochrana 3.osob §27/2 OZ – podnikatel je zavázán PÚ St.O zapsaného v OR i když v rozhodné již fakticky SO nebyl – vyjímka – 2 věděla že není

 PO je vázána také jednáním likvidátora – s likvidací zaniká působnost SO, nikoli orgán sám

 Omezit rozsah oprávnění SO lze stanovami,zakl.sml atd, nemá vliv vůči 3.os.

 SO mlže jednat samostatně nebo kolektivně

 Podnikatelé dle §13/1 musí uvádět údaje: o firmě, jménu nebo názvu, sídle či místě podnikání, IČu, u zapsaných údaje o zápise vč. spis značky, u jakého registru a kde (např. KS v Brně). Výši zákl.kapitálu uvést může pouze pokud byl splacen

- jednání v zastoupení  * zákonné ex lege – zákonný zástupce

  * rozhodnutím st.org. (soudu) - opatrovník

  * smluvní – na zákl.plné moci – zmocněnec

Zastoupení – přímé (jménem zastoupeného na jeho účet – zavázán zastupovaný) , nepřímé (svým jménem na účet zastoupeného – zavázán zástupce)

 

Zákonné zast. A)  - §15 OZ vylučuje použít § 20/2 Obč.Z (speciální k obecnému)

- 2 požadavky – osoby musí být činností pověřena

- činnost je vázána na provoz podniku

§15/2 překročení pověření – podnik je vázán pokud 3.os. o překročení nevěděla a vědět nemohla (na posouzení má vliv i princip profesionality)

B) zastoupení vedoucím org.složky podniku §13/3 – vedoucí musí být v OR zapsán (omezení nebude pr.účinné vůči 3.osobám)

C) speciální zákonné zast. – nezmocněné jednatelství – odvozujeme z pracovního či funkčního vztahu (podmínky: jednání v provozovně -§7/3 a 3 osoba nemohla vědět ž jednající není opr.

 

Smluvní zast.  A) na základě plné moci (dle Obč.Z)

 B) Prokura – speciální, široce koncipovaná plná moc, uděluje pouze podnikatel zapsaný do OR. Rozsah prokury je dán zákonem. Prokurista nemá oprávnění prodat podnik, ustavit jiného prokuristu. Prokuristou může být pouze FO.

Druhy:

-prostá (základní) – nemá pr. zcizovat nemovitosti

- rozšířená – podnikatel povolil zcizování a zatěžování nem.

 

- individuální

- kolektivní (podstatou dělby není počet, ale zda je k zastupování oprávněn každý nebo všichni nebo alespoň dva

Vznik – dohoda o plné moci (nemusí písemně), udělení prokury (písemně – obsahuje přesné údaje o podnikateli, identifikaci prokuristy – jméno, příjmení, rč., trv.pobytem a zda jde o rozšířenou nebo prostou.

Účinné dnem zápisu do OR, podat návrh je akt.legitimován podnikatel (dle §42/4 a §79 OSŘ)

Prokurista v rámci prokury jedná zásadně neomezeně – omezení pouze vnitřně. Při jednání se prokurista prokazuje výpisem z OR (ne listinou o udělení – kontritut zápis)

Zánik – neupravuje OZ ale Obč.z. – plná moc (odvolání, vypovězena prokuristou, dohodou) následně výmaz z OR, dále smrt prokuristy, ztráta ZPÚ. Úkony učiněné v mezidobí výmazu a odvolání zavazují podnikatele.

 

 

 

3. Zveřejňování údajů o podnikatelích – obchodní rejstřík, Obchodní věstník

 

OR

-  pr.úprava OR - §27-34 OZ a §200a-200d OSŘ

- veřejný seznam do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích nebo org.složek, o nichž to zákon stanoví.

- princip publicity  – formální – rejstřík je každému přístupný (není přístupný rejstříkový spis, pouze pro účastníky řízení, jejich zástupce)

 - materiální – pozitivní x negativní

Pozitivní – skutečnosti zapsané v OR jsou účinné vůči každému ode dne zveřejnění, neznalost neomlouvá vyjma 3.osob do 16 dnů od zveřejnění, které prokáží že vědět nemohly.

Negativní – nelze namítat, že zápis neodpovídá skutečnosti proti tomu,kdo jedná v důvěře

Jediné co může zvrátit zápis člena orgánu již zapsaného do OR je žaloba na neplatnost valné hromady

Zápisy – konstitutivní x deklaratorní

Konstitut – - pouze ty skutečnosti o nichž to výslovně právní norma stanoví, např. vznik a zánik spol., zvýšení zákla.kapitálu, zápis prokuristy, firmy

Deklar. – např. vyloučení společníka s. r. o. rozhodnutím valné hromady, odstoupení člena představenstva a.s ., jmenování likvidátora, vstup spol.do likvidace

 Zapisují se:

a) všechny formy obch.spol (vos, ks, sro, as, družstva)

b) FO, které jsou podnikateli §2/2 b-d) OZ

c) Zahraniční PO a FO, vyjma FO s bydlištěm v EU nebo EHP

d) Dobrovolně FO, které jsou podnikateli §2/2 OZ b-d)

e) Další PO o nichž to zákon stanoví (z.č.: 171/1991 o Fondu nár.majektu, 569/1991 o pozemkovém fondu, 21/1992 o bankách, 229/1992 o komoditních burzách, 239/2001 o ČKA

 

Zapisované údaje

Obecné údaje - § 28/1 OZ  – firma (§8OZ), u PO sídlo (§19c ObčZ) u FO bydliště a místo podnikání

- IČ (slouží ke statistickým účelům)

- Předmět podnikání ( 

- Pr.forma PO

- Jména a bydliště statut org., způsob jednání, den vzniku fce. Když je stat.org. nebo jeho členem PO zapisují se i jména a bydliště i jejích členů

- Označení, sídlo a předmět podnikání odštěpného závodu nebo jiné org.složky podniku, jméno vedoucího, jeho bydliště

- Jméno prokuristy, bydliště a způsob jednání

- Další skutečnosti (vznik PO, den zápisu, zrušení PO a důvod, vstup do likvidace) §§ 62, 225, 31/4, 28/6,28a, 28/9 OZ

Zvláštní údaje –  KS – jména a bydl. společníků, firma a sídlo společ jako PO, kdo je komplementář a

komanditista, výše vkladu komanditistů a splacení

VOS – jména a bydl. spol., firma a či název a sídlo PO jako spol.

SRO – jména a bydl spol, firma či název a sídlo u PO jako spol, výše zákl.kap, výše vkladu každého spol, splacení, výše poddílu spol, jména a bydl členů dozor rady, zástavní pr. k poddílu

AS – výše zákl.kap, rozsah splacení, počet,druh, forma, podoba a jmenovitá hodnota akcií, omezení převoditelnosti na jméno,

Družstvo – výše zapisovaného zák.kap a výše zákl.členských vkladů

Stát.P – zakladatel, výše kmenového jmění, min. výše kmen..jm,

 

Zápisem organizační složky zahr.PO do OR se z ní nestává PO, ale subjektem zůstává zahr.PO

 

Přeměny PO (fúze, převod jmění, rozdělení, změnu pr.formy) §28a OZ

 • fúze - §69/3 sloučení a splynutí
 • převod jmění na spol. – spol. se zruší bez likvidace a pr.a povinn převezme jeden spol.
 • rozdělením – spol. zaniká, zruše.bez likvidace (formy – rozdělení a založení nových spol., rozdělení sloučením, kombinace obou forem)

 

Procesní úprava OR

 

 • nespor, i bez návrhu, návrh podává osoba dle §31, návrh na zápis PO je upraven v OZ u jednotlivých spol. a OSŘ

 

apostilace – zjednodušení postupu při verifikaci (apostila – tj.: konečné ověření ve formě razítka či doložky, která je bez další verifikace uznávána v ostatních smluvních státech) – Haagská úmluva o apostilaci (45/1999 Sb.)

superlegalizace – pokud stát není smluvní (viz.výše) pak listiny musí být opatřeny legalizační doložkou vydanou příslušným zastupitelským úřadem ČR

 

Sankce za nedoložení potřebných listin – pokuta nebo zrušení spol. soudem

 

4. Obchodní společnosti a družstva – základní vymezení, shody a rozdíly obou právních forem podnikání

 

ObčZ ani OZ OS nedefinuje

OZ – OS je PO založená za účelem podnikání, nestanoví-li právo EU či zákon jinak (§56/1)

OS je podnikatelem neboť se zapisuje do OR

OS – jde o sdružení osob, které spočívá na smluvním základě a je zakládána k naplnění urč.účelu

Dle § 56/1 OZ mohou být zakládány pouze taxativně vyjm.obch.spol: VOS, KS, SRO, AS, ES, EHZS

Dělení:

 • Osobní (VOS, KS) – os.účast společníků na podnikání spol., ručí za závazky spol.celým svým majetkem společně a nerozdílně
 • Kapitálové (SRO, AS) – není povinná os.účast na podnikání, povinni vložit vklad, za závazky neručí vůbec nebo omezeně, krom statut org. vytvářejí i jiné orgány (valnou hromadu, dozorčí radu)
 • Smíšené (KS, SRO) – komanditisté pouze vkládají a nevedou a neručí, komplementáři – vedou,ručí celým majetkem

 

ES – nadnárodní formou OS – vychází z komunitárních předpisů (nař. Rady ES č. 2151/2001 o statutu ES

EHZS – evropské hosp.zájmové sdruž – nejvíce se blíží VOS, ale má i znaky SRO

 

Družstva

 • vždy PO (společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem podnikání nebo zajišťování hosp, sociál, nebo jiných potřeb (§221/1), obligatorně se zapisuje do OR. Vznik ve VB 1844,
 • nařízení rady ES ( 1453/2003) – vznik evropských družstevních společností
 • Vznik

- zakládání  – činnost před konáním ustavující schůze a po

- jaksi přípravný výbor, možnost veřejného oznámení úmyslu s výzvou přihlášení dalších zájemců o členství    

- konání ustavující schůze (všechny přihlášené osoby musejí být pozvány), volby předsedajícího, členský vklad, zákla. Kapitál – min 50tis, stanovy, volba představenstva a kontrolní komise

- 2 lhůty – do 15 dnů od konání ust.schůze musí být splaceny členský vklad, 90 denní lhůta – musí být podán návrh na zápis do OR (podnikatelské družstvo – lhůta plyne od doručení ŽL)

 - vznik – zápisem do OR, návrh podává představenstvo + přiložené listiny (§ 37/1,2 a § 225/3)

 • stanovy – organizace a vnitřní uspořádání (významné proto, že neexistuje spol.sml.) bez přijetí prvních stanov nedojede k založení D, změny stanov – oznámit do 30 dnů rejstříkovému soudu. Náležitosti (§226/1) např.: obchodní firma, sídlo, předmět činnosti, podnikání
 • členství – základním institutem družstevního práva, členem FO(plná ZPÚ, výjimky: dědění, pracovní družstva – starší 15 let+skončení povinné škol.docházky) nebo PO se základním kapitálem na D, vztah člena a D jsou absolutně závazkovým vztahem
 • vznik členství  – originárně – při vzniku D, přijetí do existujícího D na základě podané přihlášky

- derivativně – převodem členského poddílu (mezi členy družstva, na nečlena – nutný souhlas představenstva

 - D vede seznam členů

- zánik(§231/1,232/4) - taxativní výčet nelze rozšířit stanovami, princip  dobrovolnosti – nelze nutit setrvat, alternativně zákon stanoví, že člena lze vyloučit ze závažných důvodů uvedených ve stanovách (např. pokus o přivedení D do úpadku)

 • vklady (peněžité i nepeněžité, jako u OS)
 • vypořádací poddíl
 • orgány

- členská schůze – nejvyšším org. D (přijímání, změna stanov, volba a odvolávání členů představenstva, snížení, zvýšení zákl.kap. odvolání člena představenstva. Svolávání se děje způsobem určeným stanovami

- představenstvo a kontrolní komise (FO starší 18let, nemůže jím být osoba s částečnou ZPÚ, PO zmocňuje FO, volí a odvolává čl.schůze), představenstvo může jmenovat např. ředitele

- kontrolní komise – oprávněna kontrolovat veškerou činnost D, jakékoli omezení je neplatné

 • malé družstvo

- do 50 členů – stanovy mohou stanovit, že působnost kontrolní komise a představenstva přechází na členskou schůzi, st.org je předseda

 - nad 50 členů jehož členy jsou PO -  

 • základní kapitál – souhrn vkladů k jejichž splacení se členové zavázali, výše je proměnlivá – dle členů D, nesmí být nikdy nižší než zapisovaný základní kapitál (50tis) – pokud klesne – D získá nové členy nebo členská schůze sníží zákl.kap., v př. že je nižší než 50 tis, jde o důvod pro soudní zrušení D
 • zapisovaný ZK – o změnách rozhoduje čl.sch.
 • nedělitelný fond – obligatorním fondem D, tvorba o použití ve stanovách, zřizuje při vzniku, min. 10% zapis.zákl.kap.
 • zrušení a zánik

- zrušení s likvidací  – dobrovolné (rozhoduje čl.sch. forma not.zápis) nebo nucené (

- ex lege splněním účelu nebo uplynutím doby (doba určitá jde změnit až do rozdělení likvidačního zůstatku na dobu neurč.)

- nucené – konkurs (nezaniká prohlášením konkurzu,ale ale zrušením konkurzu, pokud po konkurzu zbude majetek nastává likvidace, soudem § 257,29/6 

 - likvidace – v př. zrušení bez pr. nástupce (§ 70-75b, jako u OS)

- s pr. nástupcem (fúze + rozdělením – zánik PO s pr. nástupcem nebo změna pr. formy, nelze realizovat převod jmění na společníka

 

5. Vznik obchodní společnosti, vznik družstva

 

Založení  – je první etapou, druhou je pak vznik

- JAK, KDO, a jakou pr.skutečností se zakládá

 a) volný model zakládání (vzniká současně s podpisem spol. smlouvy popř. schválením stanov

 b) koncesní (ke vzniku je nutné udělení zvl.povolení - koncese

 c) normativní (registrační) model – k založení OS stačí podpis stanov nebo spol.sml. ale ke vzniku OS je nutná registrace st.orgánem – typicky OR

 - 1 osoba – zakl.listina, 2 a více os – společ.sml.

Spol.sml – směřuje k založení OS, upravuje po vzniku vni. vztahy mezi společníky a mezi společníky a

Společností - nekonzumuje se pouze založením

Zakl. sml. – směřuje pouze k založení, dokument upravující vztahy mezi akcionáři a společností upravují stanovy, které jsou součástí zakl.listiny

 

Vznik – zápisem do OR (návrh na zápis do OR musí být podán do 90 dnů od založení nebo doručení ŽL nebo

jiného oprávnění) další náležitosti OSŘ §42/4 a 79/1,2 + OZ úprava jednotlivých společností + úprava OR §32 + formulář dle vyhlášky 250/2005 Sb.

 

Jednání před vznikem – jsou zavázány jednající osoby, pokud nedojde k následnému vzniku OS, pak budou i nadále z PÚ zavázány jednající osoby. Jednání před vznikem pak po vzniku schvalují společníci nebo příslušný orgán spol. – po schválení je nutno oznámit účastníkům závazk. vztahů

Odpovědnost zakladatelů za škodu se řídí § 757 a §373 an. OZ.

 

Vklady - §59

 

 • předmět vkladu – peněžité či nepeněžité plnění, které je povinen společník plnit ve prospěch OS

- peněžité

- nepeněžité  - hmotné (movité a nemovité věci)

 - nehmotné (práva i jiné majetkové hodnoty, např. know-how, průmysl.pr.)

Oceňování (významné před.u OS bez neomezeně ručících společníků), novelou 370/2000 – znalce jmenuje soud

- hodnota majetku musí být zjistitelná, a OS jej může využít ve vztahu k předmětu podnikání

- nepřípustné závazky týkající se prací nebo služeb poskytnutých společnosti

- musejí být splaceny před zápisem zákl.kap. (resp.před podáním návrhu)

- společník je povinen doplnit hodnotu vkladu v penězích pokud vznikl rozdíl v hodnotě od založení ke vzniku

 

 • vkladová povinnost – vyjadřuje závazkovou povahu vkladu
 • poddíl společníka na OS – majetkový základ (participace na hosp. výsledku…)

- vklad v širším slova smyslu – jakékoli pnění společníka ve prospěch OS na základě smlouvy (KS, SOD..)

- vklad v užším slova smyslu – pouze pr.vztahy společníka představující vkladovou povinnost jejíž peněžní vyjádření je základním kapitálem. Protiváhou je získání (zvýšení) účasti na OS

Platí, že souhrn vkladů vyjádřen v penězích = základní kapitál. Jednotlivé vklady vyjadřují velikost poddílů

 

 Vklady

 Peněžité nepěněžité

 Věci nemateriální vklady

 Movité  nemovité

Vklad jako závazek

Zavazovací důvody:

 • spol. sml.(VOS, KS, SRO)
 • Zakl.listina
 • Zakl. sml. (AS)
 • Prohlášení upisovatelů v listině upisovatelů
 • Dohoda akcionářů – při zvyšování zákl.kap
 • Prohlášení o převzetí nových vkladů při zvyš zákl kap u SRO

Obsahem vztahu jsou pr a povin

Zánik – předání správci vkladu (movité – předáním, nem – prohlášení o vložení, ostatní – písemné prohlášení)

Nesplnění – závazek+úroky s prodlení, zánik účasti společníka na spol, zánik společnosti

 

Kapitalizace pohledávek – pohledávka věřitele za spol. je vypořádána tím, že věřitel nabude poddíl na spol. odpovídající hodnotě pohledávky

Postupem je vzájemné započtení pohledávek (společnost – nesplacený nep. vklad/závazek za věřitelem/ = věřitel – kapitalizovaná pohledávka/ závazek za společností/)

 

Souhrn vkladů společníků v jejich číselném vyjádření tvoří základní kapitál.

 

Základní kapitál – souhrnné nominální vyjádření celkové výše vkladů všech společníků do společnosti (fixní číselný údaj).

Je zásadním pojmem pro kapitálové OS, vyjadřuje vlastní zdroje, které jsou tvořeny vklady,

 • ZK ve významu majetku
 • Ve významu financování
 • Vyjadřuje poddíly

 

Poddíl

 

Majetková práva – pr na poddíl na zisku, na vypořádání

Nemajetková pr – poddíl na řízení, pr na informace

Povinnosti majetkové povahy – vkladová, kompenzovat ztráty

Povinn nemajetkové povahy – zdržet se konkurenčního jednání, ostatní – založeny spol.sml. (neexistují u akcionářů)

Kvantitativní str – hodnota, velikost, vypořádací poddíl, poddíl na likvidačním zůstatku

Schéma str. 62 v uč KOP – Pr.os.jako podnikatelé

 

6. Zrušení a zánik obchodní společnosti a družstva

 

Zrušením nastává pr.skutečnost podmiňující ukončení existence spol. Zrušením pozbývá OS svůj účel.

Formy:

 • s likvidací
 • bez likvidace (výjimka z pravidla) lze pouze 

- přechází-li jmění OS na právního nástupce (§69/1)

- na OS je podán návrh na konkurz

+ ten je zamítnut pro nedostatek majetku

+ je-li již prohlášený z téhož důvodu zrušen

+ je-li zrušen pro splnění rozvrhové usnesení

Zrušení

 • dobrovolné – dohodou všech společníků nebo kompetentního orgánu společnosti (disoluční, disociační úkon)
 • nedobrovolné – rozhodnutím soudu (§68/6 – osm skutkových podstat: v min.2letech se nekonala valná hromada, v uplyn.roce se nebyly zvoleny orgány spol., více než 2 roky neprovozuje OS činnost, pozbude oprávnění k podnikat činnosti, zaniknou předpoklady pro vznik spol, nemůže činnost vykonávat pro rozpory mezi společníky, nevytváří rezervní fond)

 

rozhoduje krajský soud (nesporné řízení §200e OSŘ), zahajuje pouze na návrh (osoby, která prokáže právní zájem, státního org.) Pokud lze důvod odstranitelný, soud poskytne lhůtu k odstranění.

 

Důvody zrušení

 • obecné (viz výše) – 68/3 – uplynutí času, dosažením účelu, atd)
 • zvláštní – podle jednotlivých pr.forem (např. smrt společníka u VOS nebo exekuční postih jeho poddílu, nebo u SRO §151

 

Likvidace  (§70 an)

Je zákonem stanovený postup vyrovnávající a vyjasňující majetkové poměry zanikající PO. Nastupuje obligatorně. Jde o vratný proces – až do rozdělení likvidačního zůstatku.

Likvidátor

 • přebírá působnost statut.org.
 • pouze FO (výjimky: likvidace bank, a §71/2 – soud může jmenovat likvidátorem i PO)
 • při dobrovolném zrušení si likvidátora vybírá spol. sama (závazkový-smluvní vztah), někdy správní úřad (min.fin. – penzijní fondy, ČNB – banky), soud (také smlouva, ale projev vůle společnosti nahradí soud)– pokud jmenovaný likvidátor svoji fci nevykonává, nebo v př. §75b
 • pokud nikdo nechce může soud jmenovat proti vůli – člena statut.org, není-li pak někoho ze správců konkurzních podstat
 • nárok na odměnu – tu určí, kdo povolal. Když jmenoval soud – může odměnu hradit stát (zájem na likvidaci)
 • jmenovanému soudem - 3os jsou povinny poskytnout součinnost jako v případě konkurzu a vyrovnání (§9 KV)

3 základní povinnosti :

- oznámit všem věřitelům likvidaci

- zveřejnit likvidaci v OR (s výzvou na přihlášení pohledávek, min. 3 měsíce)

- sestavit likvidační účetní rozvahu (na požádání musí poslat každému společníkovi)

Na závěr likvidace sestaví účetní závěrku, sepíše zprávu a návrh na rozdělení likvid.zůstatku – schválením končí likvidace, pak podá návrh na výmaz OS z OR

Obnovení likvidace §75b

Výše uvedené o likvidaci platí i pro družstva (odkaz §761/2) a také na další PO

 

Bez Likvidace

 • konkurz
 • zrušení s pr. nástupcem (§ 69)

 

 

7. Přeměny obchodních společností

 

Pojem a stávající úprava - zavedeno novelou 370/2000 (§69 an)

Přeměny:

 • vedou ke zrušení OS (fúzí, převodem jmění, rozdělením)
 • nemají vliv na existenci (změna pr.formy – transformace)

 

4 základní podnikové kombinace jsou upraveny OZ (některé neupravuje – např. koupě kontrolního balíku akcií)

 

 • fúze 
 • převod jmění na společníka
 • rozdělení
 • změna pr.formy (transformace)

Přeměny jsou vratné do dne vydání usnesení rejstříkového soudu (pokud se změn účastní více OS – souhlas všech)

 

FÚZE (§69a)

 • operace na základě smlouvy nejméně 2 OS se jmění zanikající OS převádí na nástupnickou OS (ta již existuje nebo vzniká nová OS),
 • přípustné jsou fúze kapitálových spol. (AS s SRO) a osobních (VOS s KS)

- sloučení - krom nástupnické ostatní zanikají bez likvidace (společníci se stávají společníky nástupnické a všechny závazky přebírá – vč. pracovněpr. )

- splynutí – stejné jako sloučení, ale nástupnická OS se neoznačuje jako zúčastněná – těmi jsou pouze zanikající

 • fúzi nebrání úpadek či konkurz jedné ze zúčastněných OS (§ 69h a 14/1m, 14b KV) pokud však již byl konkurz vyhlášen a fúze má být východiskem, pak jsou nutné souhlasy konkurzních věřitelů, pod sankcí neúčinnosti fúze
 • při fúzi přechází zástavní pr. na zástavcův poddíl na nástupnické spol.

 

Převod jmění na společníka (§ 69b)

 • obdoba fúze sloučením resp. smlouvy o prodeji podniku, avšak je snadnější a levnější
 • účinné ke dni zápisu do OR
 • ochrana věřitelů, jejichž pr. jsou zajištěna obch.poddílem – zákaz převodu, dokud se věřitelům nedostane plnění nebo zajištění

 

Rozdělení (§ 69c)

 • části jmění přecházejí na různé nástupnické OS (celé jmění je vypořádáno)
 • liberální úprava zásady stejnosti pr.formy (tzn. – kapitálové na kapitálové a osobní na osobní)
 • účinné ke dni zápisu do OR

- poddíly přebírají pouze nově vzniklé společnosti (nutno přiložit také zakladatelské dokumenty)

- poddíly přebírají již existující OS (blíží se fůzi sloučením)

- poddíly přebírají i nové i existující

 

Zěna pr. formy (§ 69d-g + jednotlivé formy) – transformace

 • PO nezaniká, ale kontinuálně pokračuje, mění se pr. postavení společníků a vni poměry OS
 • V os. OS se musejí dohodnout v kap. OS rozhoduje vlaná hromada (existuje-li dozorčí rada, vydává stanovisko)
 • Konstitutivní í zápis do OR
 • Informování věřitelů známým ke dni účinnosti transformace,
 • ochrana věřitelů, jejichž pr. jsou zajištěna obch.poddílem – připouští se zástava nových poddílů (nelze při transformaci AS na družstvo), pak zajištění náhradní
 • solidární odpovědnost členů stat.org., objektivní promlčení pro poškozené je 5 let

 

8. Koncernové právo

§66a-b + §190a-d

 

Otázky koncernového práva

 • ochrana osob vně koncernu (např. věřitelů)
 • právní uspořádání koncernu
 • ochrana menších společníků neovládajících koncern
 • koncernové smluvní právo
 • účetní a daňové souvislosti

 

Koncern = §66a/7 – koncern tvoří alespoň dvě osoby, z nichž jedna postavení řídící. Pokud je osob více – propojené osoby. Pokud takový poměr sil existuje, jde o faktický koncern (vyvratitelná doměnka).

Koncern lze založit také smlouvou – urč.osoby se dobrovolně podrobí jednotnému řízení – ovládací smlouva.

Faktický:

 • k řízení nelze využít osoby v orgánech OS – nelze jednat proti zájmům ovládané OS ve prospěch ovládaného bez rizika odpovědnosti
 • v kapit.spol. je tak jediným prostředkem valná hromada a jejím prostřednictvím zavazování stat.org.
 • vzniká i bez speciální pr.úpravy (u nás do roku 1996)
 • pokud rozhodnutím ovládající os. dojde k fin. újmě – je ovládající osoba povinna ji do konce příslušného účetního období, nebo se zaváže ji vyrovnat v jiném období
 • netransparentnost vyžaduje zpřísněnou kontrolu (např. informační povinnost §66/9-13 a15)

Smluvní

 • řízená OS ze z vlastní vůle vzdá řídící suverenity ve prospěch řídící osoby
 • musí tedy existovat právní úprava
 • jsou preferovány zákonem

- řídící osoba smí zasahovat do vedení přímými pokyny vůči stat.org.(v rámci spol.sml a ovládací sml.)

Ovládací smlouva (§ 66a/7 + §190a)

 • obligat. písemná, zrušení pouze ke konci účet.období
 • podmínkou platnosti – schválení valnou hromadou-kvalifikovanou většinou – u řídící í ovládané
 • nabývá účinnosti dnem zveřejnění oznámení o založení do sbírky listin u RS – o té chvíle mohou akcionáři uplatnit práva na odškodnění
 • mezi kontrolní mechanismy patří interní prověrka spočívající ve vypracování písemných zpráv dozorčími radami obou OS k návrhu ovládací sml., ten by měl být prověřen i dvěma znalci

Odškodnění mimo stojících akcionářů

- způsob a výše musí být uvedena v ovládací sml. (absence nevyvolá automaticky neplatnost)

- odškodnění spočícá v odkoupení jejich akcií (nebo poddílu u SRO ) za cenu přiměřenou jejich hodnotě 

- na tomto základě vzniká také právo akcionářů domoci se odškodnění

- právo lze uplatnit po časově omezenou dobu (min. 3 měsíce)za společností, nebo u soudu do 3 měsíců (prekl.)

Sml. o převodu zisku (§190a)

- řízená os. je povinna převést zisk (část) na řídící

- je nutno přiměřeně se vyrovnat s mimostojícími akcionáři

Ovládající osoba

- fakticky či právně vykonává rozhodující vliv na ovládanou os. (přímo nebo nepřímo-prostř.jiného subj.)

 • většinoví společníci
 • společníci s kvalifikovanou účastí (min. 40% hlasovacích práv – podle Franc. pr.úpravy) – není to automaticky (druhý může mít 60%, ale často to stačí k ovládnutí AS)
 • ten, kdo je schopen prosadit jmenování či odvolání většiny členů stat. nebo kontrolního org

Jednání ve shodě (§ 66b)

 • ovládající osoby jsou takové, jejich poddíly (nebo faktický vliv na OS) umožňuje její ovládání viz výše,a to v součinnosti – jde o prosazení společného vlivu

 

 

 

9. Orgány obchodních společností

10. Podíly na obchodních společnostech a dispozice s nimi

11. Právní postavení společníků obchodních společností a členů družstev

12. Základní kapitál a vklad, jejich právní význam, zásada zachování základního kapitálu

 

Otázky 9-12 jsou rozpracovány u jednotlivých druhů OS a výše

 

 

13. Veřejná obchodní společnost a komanditní společnost – srovnání shod a rozdílů

 

VOS

 • PO (sdruženy min. 2 osoby – jinak zrušení a likvidace), §76/2 všichni spol. musejí splňovat podmínky pro získání ŽL v oblasti podnikání VOS
 • založena vždy za účelem podnikání
 • společníci ručí neomezeně (toto ručení má akcesorickou povahu, prvně plní VOS, potom společníci-jako ručitelé společně a nerozdílně (pasivní solidarita)

Vznik

 • jako u OS + povinné nál. spol.sml. – jinak neplatnost viz § 68a

- firma a sídlo

- určení společníků (PO – firmu a sídlo, FO – jméno a bydliště) z FO/PO nepodnikatele se účastí nestává podnikatel, omezení §56/4 – FO/PO může být neomezeně ručícím spol. pouze v 1 OS

- předmět podnikání

Pr. postavení spol. VOS

 • u osobních společností je existence spol. vázána na osoby společníků
 • vyloučena účast 3.osob v řízení

Pr. a povinn společníků

majetkové a nemajetkové povahy – společník musí postupovat s péčí řádného hospodáře

povinnosti

 1. vkladová povinnost (§ 80)- bylo by dobré rozšířit ve spol.sml o výši vkladů, ocenění nepeň vkladů (hodnota musí být uvedena ve spol.sml ale nemusí být oceněna znalcem §59/2, lhůtu splacení – jinak úrok z prodlení, žaloba, návrh na zrušení
 2. podílet se na ztrátách OS § 82/2
 3. podílet se osobně na podnikatelských aktivitách OS (ve spol.sml mohou být konkrétní činnosti)
 4. zdržet se konkurenčního jednání

práva

 1. poddíl na zisku
 2. vypořádání společníka s OS
 3. poddíl na likvidačním zůstatku
 4. poddíl na řízení OS (statut.otázky, strategicky významné ot., vztahy se 3.osobami)
 5. pr. na informace

 

Poddíl na VOS

- je institutem, který vypovídá o postavení společníků všech OS

- OZ nevymezuje kvalitativní nebo kvantitativní – přesto je důležité, protože upravuje postavení společníků a je důležité upravit ve spol.sml

Přechod poddílu

 1. smrt FO – v VOS musejí zůstat krom dědiců ještě 2 společníci, a spol.sml. musí dědění poddílu připouštět (pokud neupravuje nesmí se)
 2. zánik PO jako společníka – přechod na právního nástupce, je pokud to spol.sml. připouští
 3. poddíl nemůže předmětem zástavního pr. – osobní charakter VOS + není „věc“ ale jiná majetková hodnota, může však být postihnut exekucí (po novele 370/2000) – tím dojde k likvidaci společnosti

Účast posledníka na VOS

vznik

 • originární – nevstupuje do pr. a povinn předchůdce, ale vzniká původní, nová, nebo v průběhu (jako přistoupivší společník)
 • odvozená – na základě univerzální či singulární (smlouva o převodu poddílu – pokud ji připustíme. sukcese

zánik

 • zánik společnosti
 • vystoupení ze spol. (dohoda společníků, společníkovi, který vystoupil náleží vypořádací poddíl)
 • výpověď ze spol.sml. – ostatní pokračují – vypořádací poddíl
 • smrt společníka nebo PO , která byla společníkem
 • vyloučení za závažné porušování povinností, rozhodnutím soudu, přísluší vypořádací poddíl
 • konkurz na majetek společníka, atd

 

OZ nepředepisuje vni. struktura, řídí ji přímo společníci, změna spol sml. – souhlas všech nebo většinou, vedení společnosti a vztahy s 3 osobami

Vnější vztahy

 • pr. vztahy může navazovat pouze statut org, kterým jsou společníci

(st.org. jsou všichni společníci /každý jedná samostatně, všichni…/, fcí st.org. byli pověřeni někteří společníci, st.org. může být i jeden společník

 • ručení – neomezené a solidární (není zákonem stanoven poddíl – proto jsou jakoby poddíly stejné) ručení společníků za závazky společnosti (akcesorický závazek)

Přeměny VOS

 • obdobně se použije pr.úprava přeměny SRO a AS
 • fúze – smlouva o fúzi, která stanoví rozhodný den fúze, součet výše vkladů nástupnické OS nesmí převyšovat výši základního kap. zanikající VOS, st.org a znalci, kteí zpracovali příslušné zprávy odpovídají společně a nerozdílně
 • zrušení převodem jmění na jediného společníka – ve VOS jsou pouze 2 společníci + na str.jednoho dojde k výpovědi, smrti, zániku + 2. spol. musí do tří měsíců ode dne nastání důvodu, rozhodnou,že převezme bez likvidace OS (not. Zápisem)
 • rozdělení VOS – smlouva mezi všemi společníky(not.zápis), mohou vznikat VOS a KS, rodělení sloučením se může VOS sloučit s KS. Vyžaduje zpráva o sloučení vypracovaná stat.org., znalecká zpráva

 

Zrušení a zánik

 1. zrušení na základě PÚ společníka
 2. soudem (které se týká společníka)
 3. zrušení na základě pr. události
 4. na základě zániku PO, která byla společníkem
 5. společník přestane splňovat předpoklady pro provoz živnosti dle ŽZ (§76/2 OZ)
 6. jiný důvod dle spol.sml.

 

 

KS

Osobní, prvky kapitálové v podobě komanditistů, pr.úprava – lex specialis k VOS, pr.postavení komanditistů – jako u SRO

 

 • 2 druhy společníků
 1. komplementáři a komanditisté – vždy musí být zastoupeni alespoň po jednom. Pokud jeden druh není a zbývají alespoň 2 komplementáři, mohou se dohodnout na změně pr.formy na VOS
 2. spol. může být FO i PO
 3. zakládá se pouze k podnikatelským účelům
 • založení – stejné jako u OS, pouze náležitosti spol.sml jsou upraveny :
 1. kogentní § 94 OZ (firma, sídlo, předmět podnikání, určení společníků – komplement a komanditista, výše vkladu každého komanditisty, výše základního kapitálu se nezapisuje do OR – protože komanditisté ručí neomezeně svým majetkem, zapisují se pouze hodnoty nepeň vkladů
 • právní postavení společníků
 1. komplementáři – neupraveno – upravuje VOS společnících
 2. komanditisté  –povinnosti:

- vkladová povinnost (min. 5000,-) blíže stanoví spol.sml.

 - podílet se na ztrátě společnosti

 - práva

 - poddíl na zisku

 - vypořádání společníka při zániku účasti společníka na KS

 - podílet se na řízení KS

 - právo na informace

 

3.   poddíl na KS

- nedostatečná zákonná úprava – úprava by měla být předmětem spol.sml.  

- regulován převod poddílu

 + uzavření převodní sml. – nabyvatel musí prohlásit, že přistupuje ke spol.sml., obligatorní součástí sml. je ujednání o ceně resp. o bezúplatnosti (není v zákoně ale vyplývá z rozhodování soudů)

 + účinky vůči společnosti nastávají účinky dnem doručení účinné sml. – pokud je to třeba, musí sml. obsahovat souhlas všech společníků

 + převodce ručí za závazky, které přešly převodem poddílu

 1. vznik a zánik účasti na KS

- komplementář – použije se úprava VOS

- komanditista  = originární - přistoupení – změna spol.sml. v osobě společníka § 97/4

 - založení KS

 = derivativní  - univerz/singulár sukcese (uni – dědění, sing – smlouva o převodu poddílu)

- zánik  – likvidace – poddíl na likvid zůstatku

- smrt Fo nebo zánik PO společníka

- vyloučení (§ 149 – 61/2, 90/2)

- vyloučení § 113/3,4 – nesplnil vklad

- konkurs na majetek komanditisty – zniká společenství – vypořádací poddíl dostane, pokud je konkurz zrušen – obnovuje se společenství

- soudní postih poddílu, nebo exekuce

- spol sml nelze jednostranně ukončit výpovědí, ale pouze dohodou spol.

- rozhodnutím soudu § 148/1

 

 1. vni organizace

- nepředepsána OZ

- řídící působnost v rukou komplementářů, otázky existence KS a pr.postavení společníků – rozhodují společně

- obvykle upraveno spol.sml

- někdy zákon rozhodování dělí na rozhodování ve skupinách (zvlášť kompl a komand) někdy hlasují společně

- hlasování – u osobních OS se předpokládá v zásadě pro každého 1 hlas, pokud je však málo komplement, může si KS stanovit počet hlasů odlišně § 97/3

* Statut orgánem jsou  a) všichni komplementáři

 b) jen někteří

 c) jen jeden

Ručení  + komplment – neomezené a solidární (uhradí-li jeden, bude požadovat po ostatních komplement – poddíly stejné - §511/2 ObčZ)

 + komisionáři – časově a obsahově omezeno (ručí do výše nesplaceného vkladu

Ručení má akcesorickou a subsidiární povahu vůči hlavním závazkům KS

 

6. zrušení a zánik

* důvody zrušení VOS se použijí pro komplementáře (§ 88/1) – zánik komplementáře – zánik KS

* komanditisté § 102, nejsou oprávněni z KS vystoupit

- zánik komanditisty na KS:

 + konkurz na jeho majetek (pokud je zrušen, může se vrátit do KS

 + nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce) poddílu na KS

 + zánik PO, která je komanditistou

 + ztráta či omezení ZPÚ – jeho práva pouze vykonává opatrovník

 + smrt

Pokud však v KS nezůstane ani jeden komanditista bude nutno aplikovat § 68/6 c) – zrušení rozhodnutím soudu, protože není naplněn definiční znak KS. § 103 dává možnost dohodnou se na změně bez likvidace na VOS.

Přeměny KS - § 104a-d

 

 

14. Společnost s ručením omezeným a akciová společnost – srovnání shod a rozdílů

 

SR0

- na pomezí mezi kapitálovými a osobními

- je-li založena k nepodnikání, zůstává podnikatelem, protože se zapisuje do OR 

- zákl. kapitál – min. 200tis, přičemž každý společník min. 20tis (ve Švýcarsku omezen i maximum – ne u nás)

- součet vkladů společníků musí souhlasit se základním kapitálem

- společníci ručí za závazky SRO do výše nesplacených vkladů (resp do jejich zapsaní do OR)

- 1 FO může být jediným zakladatelem max. tří SRO

- může mít max 50 společníků

- nelze započíst nesplacenou část vkladu s jakýmkoli nárokem společníka vůči společnosti – ochrana proti fiktivnímu majetku (započíst nelze ani dohodou § 364)

- kapitalizace pohledávek ( § 108/2) – věřitel se zaváže ke vkladové povinnosti při zvýšení základního kapitálu SRO a započte tuto povinnost z dluhu společnosti k němu

- rušení omezené

 + výší

 + časově – než všichni společníci splní vkladovou povinnost a dojde k zapsání do OR

Ručitelé mají solidární postavení, není vyloučena ani náhrada škody vůči osobám které měli dát pokyn k zapsání vkladů.

Spol. sml

- náležitosti § 110

- úprava struktury vni orgánů

- 1 zakladatel – zakladatelská listina

- náležitosti – firma, sídlo, určení společníků, předmět podnikání, základní kapitál a vklady, první jednatelé (význam při zřízení, pak lze změnit rozhodnutím valné hromady prostou většinou), dozorčí rada (nebývá zřizována), správce vkladu, jiné údaje § 110/1

- poddíly, příplatková povinnost, výkon řídících a kontrolních oprávnění, poddíl na ziskum rozhodování val.hrom., jednání jednatelů,

 

Před vznikem SRO musí být splaceno alespoň 30% peň vkladů,a to min. 100tis – splacení vkladů §28/7 bezodkladně oznámit OR

Zápis do OR § 200c OSŘ

Loajalita ke spol – nelze ji dovodit přímo ze zákona, vyplývá však ze smylu založení SRO za účelem dosažení stejného cíle.

Rozdělování zisku při splnění podmínek rezervního fondu – přiměřeně se použijí ustanovení pro AS (§178/1,2,5-7)

Poddíl  = poměr vkladu společníka k základnímu kapitálu SRO

 = kvantitativně vyjadřuje obchodní poddíl

 = kvalitativně – právní postavení společníka ve společnosti

Společný obch.poddíl  = všichni majitelé spol.pod představují pouze jediného společníka, jednají jedním zástupcem, převod spol.pod. musí být vůlí všech majitelů poddílu

Převod poddílu 

 • na jednoho z dosavadních společníků je možný bez dalšího (úprava je dospozitivní –lze omezit spol.sml.)
 • převod na 3.osobu mimo SRO (musí výslovně umožňovat spol.sml.- pokud neupravuje, má se zato, že převést nelze) Pokud má SRO 1 společníka – lze poddíl převést vždy

Přechod poddílu

 • smrt FO nebo zánik PO jako společníků na SRO – dochází pouze ke změně v osobě majitele poddílu

- PO – přechází na právního nástupce ex lege (bez dalšího) – může být zapovězeno spol.smlouvou - pak má nárok na vypořádávací poddíl

- FO – je součástí univerzální sukcese – nelze se tedy vzdát obchodního poddílu jako části dědictví (je-li dědiců víc, pak jsou spoluvlastníci poddílu), do 3 měsíců od nabytí právní moci soudního rozhodnutí o dědictví může dědic požádat o zrušení své účasti na společnosti soud

Zánik SRO pro smrt FO nebo zánik PO jako společníků na SRO musí být výslovně stanoven ve spol.sml. – s likvidací.

Zánik účasti společníka na SRO

- převod podílu, smrt, zánik PO, vyloučení společníka v kadučním řízení, rušení soudem, dohodou, vyloučením soudem, zrušení účasti dědice na spol.,

Orgány SRO

 • valná hromada – nejvyšším org spol. § 125
 • jednatel - § 133 – výkonný org. Spol.
 • dozorčí rada - §137 – fakultativní kontrolní orgán

 

AS

Typicky kapitálová společnost. Vedení společnosti se věnuje placený aparát – management, společníci – akcionáři se na řízení podílí účastí na valné hromadě.

Historicky předchůdcem byly „montes“ – italské bankovní domy (14.st), skutečné AS vznikají v 17.st.

 

Akcie představuje účast společníka na AS – jde o zvláštní cenné papíry (cennost papíru spočívá v jeho vázanosti na možnost uplatnění práva.

 • zaknihované – v CR od r. 1992 v souvislosti v velkou privatizací – jde pouze o záznam v elektronické evidenci
 • listinné – líc – povinné náležitosti cenného papíru, rub – převody (indosamenty)

- na jméno (na řad) – převádějí se rubopisem – indosamentem

 - na doručitele – převod tradicí

Tradice a indosace vyžadují titul k převodu a tím je smlouva, nemusí být písemná (§17 CenP), zaknihované písemně registrací.

 • kótované – jsou veřejně obchodovatelné (na burze)
 • nekótované – akcie soukromé

Náležitosti akcie – emitent, název akcie, na jméno/majitele, druh a jmenovitá hodnota, výše základního kapitálu při emisi.

Akcie lze štěpit i spojovat – slučování či dělení nominále

Některá práva jsou převoditelná samostatně – bez převodu celé akcie, např. právo na dividendu u listinné akcie lze převést tradicí kuponu, další výjimkou jsou opční listy inkorporující právo na přednostní úpis akcií, nebo dluhopisů.

Založení

 • uzavření zakladatelské smlouvy
 • návrh stanov AS
 • upsání a alespoň částečné splacení vkladů na zákl.kap.
 • personální obsazení orgánů AS

Druhy

 • simultánní – zakladatelé zainventují zákl.kap. sami, stačí 2 mil. – bez veřejné nabídky akcií
 • sukcesivní - prostředky (nebo jejich část) je nutno získat od 3. osob, tzv upisovatelů – zákl.kap-20mil. – s veřejnou nabídkou akcií – riskantní – neví zda bude zájem, nákladné a organizačně složité, málo případů tohoto založení

úpis akcií se děje na určitém místě (např. banka), kam přijde upisovatel (zájemce o koupi akcie), musí uhradit emisní ážio (min. 10% nominále)- do doby konání valné hromady musí být uhrazeno min. 30% nominále, podepsat úpis

Dokumenty

 • zakladatelská smlouva (listina) § 163
 • stanovy – po založení AS ztrácí valného význam zákl.sml ale stanovy získávají na významu, jsou srovnatelné se společenskou smlouvou v SRO

stanovují:

 + firmu, sídlo, účel

 + stanovení kurzu akcií, výše zákl.kap., postup zvyšování/snižování, rezervní fond, dělení zisku/ztráty

+ organizační: působnost valné hromady, lhůty pro její svolávání, způsob, počet členů představenstva a dozorčí rady

Akcie jsou vydány až po vzniku AS (zápisu do OR) – úpis na akcie není cenným papírem, je poukazem na akcii

Zatímní listy – není-li splacen peněžitý vklad v plné výši nevydá AS akcie ale zatímní (interimní) listy

 

Orgány:

 • představenstvo – je mu přiznána rozhodovací autonomie (vše co náleží do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady), rozhoduje usneseními, min. 3 členy, u AS s jedním akcionářem min. 2

kooptace – odpadne-li jeden z představenstva lze ve stanovách upravit zvolení člena do doby konání val.hrom.

 mezi členem představenstva a AS vzniká závazkový vztah podřazený režimu OZ (261/3 f) absol.obchod

 • dozorčí rada – obligatorně zřizovaný, kontrolní, kolektivní (počet členů dělitelný 3)

první rada má zkrácené vol.období – na jejím zvolení se nepodílí zaměstnanci (1rok)

 • valná hromada  – řádná se svolává ke schválení účetní závěrky, zp.naložení se ziskem, sanace ztráty

- mimořádná – vždy vyžadují-li to zájmy AS, hosp.obtíže, přání minor.akcionářů

- svolává: představenstvo/zbývající člen představenstva, dozorčí rada, s pověřením soudu akc.minorita

Další viz §§ 184 an.

 

Práva akcionáře - § 178,179,180,183, práva minoritní – 181,182

Povinnosti – nabídka na odkoupení §183h, povinná nabídka převzetí § 183a, squeeze out - § 183i an.

 

Nabídka převzetí - dobrovolná – jde o veřejný návrh na koupi akcií při vůli ovládnout AS

- povinná – hlasovací práva umožňují majiteli poddílu ovládnout AS, musí učinit nabídku převzetí ostatním menšinovým akcionářům

Zrušení:

- fúze, převod jmění na akcionáře, rozdělení AS, rozdělení sloučením

 

 

15. Družstvo, spořitelní a úvěrová družstva

 

Družstva

 • vždy PO (společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem podnikání nebo zajišťování hosp, sociál, nebo jiných potřeb (§221/1), obligatorně se zapisuje do OR. Vznik ve VB 1844,
 • nařízení rady ES ( 1453/2003) – vznik evropských družstevních společností
 • Vznik

- zakládání  – činnost před konáním ustavující schůze a po

- jaksi přípravný výbor, možnost veřejného oznámení úmyslu s výzvou přihlášení dalších zájemců o členství    

- konání ustavující schůze (všechny přihlášené osoby musejí být pozvány), volby předsedajícího, členský vklad, zákla. Kapitál – min 50tis, stanovy, volba představenstva a kontrolní komise

- 2 lhůty – do 15 dnů od konání ust.schůze musí být splaceny členský vklad, 90 denní lhůta – musí být podán návrh na zápis do OR (podnikatelské družstvo – lhůta plyne od doručení ŽL)

 - vznik – zápisem do OR, návrh podává představenstvo + přiložené listiny (§ 37/1,2 a § 225/3)

 • stanovy – organizace a vnitřní uspořádání (významné proto, že neexistuje spol.sml.) bez přijetí prvních stanov nedojede k založení D, změny stanov – oznámit do 30 dnů rejstříkovému soudu. Náležitosti (§226/1) např.: obchodní firma, sídlo, předmět činnosti, podnikání
 • členství – základním institutem družstevního práva, členem FO(plná ZPÚ, výjimky: dědění, pracovní družstva – starší 15 let+skončení povinné škol.docházky) nebo PO se základním kapitálem na D, vztah člena a D jsou absolutně závazkovým vztahem
 • vznik členství  – originárně – při vzniku D, přijetí do existujícího D na základě podané přihlášky

- derivativně – převodem členského poddílu (mezi členy družstva, na nečlena – nutný souhlas představenstva

 - D vede seznam členů

- zánik(§231/1,232/4) - taxativní výčet nelze rozšířit stanovami, princip dobrovolnosti – nelze nutit setrvat, alternativně zákon stanoví, že člena lze vyloučit ze závažných důvodů uvedených ve stanovách (např. pokus o přivedení D do úpadku)

 • vklady (peněžité i nepeněžité, jako u OS)
 • vypořádací poddíl
 • orgány

- členská schůze – nejvyšším org. D (přijímání, změna stanov, volba a odvolávání členů představenstva, snížení, zvýšení zákl.kap. odvolání člena představenstva. Svolávání se děje způsobem určeným stanovami

- představenstvo a kontrolní komise (FO starší 18let, nemůže jím být osoba s částečnou ZPÚ, PO zmocňuje FO, volí a odvolává čl.schůze), představenstvo může jmenovat např. ředitele

- kontrolní komise – oprávněna kontrolovat veškerou činnost D, jakékoli omezení je neplatné

 • malé družstvo

- do 50 členů – stanovy mohou stanovit, že působnost kontrolní komise a představenstva přechází na členskou schůzi, st.org je předseda

 - nad 50 členů jehož členy jsou PO -  

 • základní kapitál – souhrn vkladů k jejichž splacení se členové zavázali, výše je proměnlivá – dle členů D, nesmí být nikdy nižší než zapisovaný základní kapitál (50tis) – pokud klesne – D získá nové členy nebo členská schůze sníží zákl.kap., v př. že je nižší než 50 tis, jde o důvod pro soudní zrušení D
 • zapisovaný ZK – o změnách rozhoduje čl.sch.
 • nedělitelný fond – obligatorním fondem D, tvorba o použití ve stanovách, zřizuje při vzniku, min. 10% zapis.zákl.kap.
 • zrušení a zánik

- zrušení s likvidací  – dobrovolné (rozhoduje čl.sch. forma not.zápis) nebo nucené (

- ex lege splněním účelu nebo uplynutím doby (doba určitá jde změnit až do rozdělení likvidačního zůstatku na dobu neurč.)

- nucené – konkurs (nezaniká prohlášením konkurzu,ale ale zrušením konkurzu, pokud po konkurzu zbude majetek nastává likvidace, soudem § 257,29/6 

 - likvidace – v př. zrušení bez pr. nástupce (§ 70-75b, jako u OS)

- s pr. nástupcem (fúze + rozdělením – zánik PO s pr. nástupcem nebo změna pr. formy, nelze realizovat převod jmění na společníka

Družstevní záložny

U nás první v r.. 1858

* Družstevní záložna je ve smyslu směrnic ES 2000/12 z 20.3.2000 a směrnice ES 1994/19 z 30.5.1994 úvěrovou institucí (viz novela zákona č. 87/1995 Sb.zákon o Dr.zál. zákonem č. 280/2004 Sb.)

* Firma musí obsahovat dodatek – spořitelní/úvěrové družstvo, družstevní záložna

* obligatorní státní povolení

* kvalifikovaná většina (účast) – poddíl na zákl.kap min. 10%

* princip jednotné licence a jednotného dozoru (na základě licence vydané v ČR lze podnikat v EU, dozor nadále vykonává úřad země vydávající povolení)

* dozor na konsolidovaném základě – zjištění zda je dr.zál. členem finančního konglomerátu a dozorovat celý konglomerát v rámci kontrolní činnosti(ochrana družstevníků a věřitelů)

* Stanovy:

- obligatorní náležitosti: firma, sídlo, předmět činnosti, vznik, zánik a podmínky členství, vzájemná pr. a povin., výše členského vkladu, působnost představenstva, kontrolní a úvěrové komise, počet členů, délka vol.obd., způl.ustavení do fcí, působnost těchto orgánů a jejich svolávání a jednání, použití zisku, sanace ztráty, zákla.kap.,

Zrušení a zánik

Počet členů klesl pod 30, kapitál klesl pod 35 mil., po skončení fčního období 1 orgánu a nebyl do 6 měsíců ustaven nový, více než 1rok neprovozuje žádnou činnost

Pojištění vkladů:

- zajišťovací fond druž.zál.- účast všech záložen na fondu jepovinná – povinné příspěvky

- limit – pojištěno 90% vkladů, max 700tis jeden vkladatel

 - pokud fond plní za záložnu, stává fond jejím věřitelem

- práva vkladatelů z pojištěných vkladů vyplácených fondem později (až fond získá dost fin.prostředků) se nepromlčují

- o pojištění vkladů musí dr.zálo. vést evidenci oprávněných osob.